156+ Best Broken Quotes Tagalog 2024

Welcome to our blog, where we delve into the profound world of Broken Quotes Tagalog. In this five-line English introduction, we invite you to join us on a journey through the intricacies of human emotions, as expressed through poignant and relatable quotes in the Tagalog language. Brace yourself for an exploration of heartbreak, resilience, and the power of words to capture the essence of our shattered souls.

Let these broken quotes serve as a comforting reminder that amidst the pain, there is solace in shared experiences and the hope for healing. Are you ready to embark on this emotional voyage?
Broken Quotes Tagalog


Also check – Inspirational Quotes Tagalog / Bisaya Funny Quotes

Broken quotes tagalog

1. “Masakit, pero kailangan nating mabasag ang ating mga puso upang malaman natin kung gaano tayo katibay.” (It hurts, but we need to break our hearts to know how strong we truly are.)

2. “Sa huling hininga ko, hawak mo pa rin ang puso ko. Hindi mo na kailangang ibalik, binalakay na nga sa’yo.” (In my last breath, you still hold my heart. You don’t need to give it back, you’ve already claimed it.)

3. “Ang sakit ng pagkabigo ay hindi hadlang para muli nating subukang magmahal. Dahil minsan, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa mga pusong nasaktan.” (The pain of failure is not a hindrance to try to love again. Because sometimes, true love originates from hearts that have been broken.)

4. “Ang mga pilat sa puso ko ay patunay na hindi ako nasawi, kundi naging matatag at handang lumaban ng higit pa.” (The scars on my heart are proof that I didn’t perish, but instead became stronger and more ready to fight.)

5. “Ang mga bituin ay hindi nagtatagal, tulad ng mga pangako. Pero ang hapdi na dulot ng mga bituin ay walang hanggan, tulad ng pag-iiwan mo.” (Stars don’t last, just like promises. But the pain caused by the stars is eternal, just like your leaving.)

6. “Sa tuwing nasisiyahan ako, kinakabahan ako. Dahil alam kong hindi magtatagal ang kaligayahan at dadating ang sakit muli.” (Every time I find joy, I become anxious. Because I know happiness won’t last, and pain will come again.)

7. “Ang mga salita ay maaaring magpasaya o magluksa, nagpapatakbo ng ligaya o pumipilay ng kaluluwa. Mahirap iwaksi ang mga sugat na dulot nito sa puso.” (Words can bring happiness or sorrow, ignite joy or cripple the soul. It’s difficult to heal the wounds they cause in the heart.)

8. “Ang pag-ibig ay parang baso. Kapag nabasag na, kahit anong pilit mo, hindi na ito magiging tulad ng dati.” (Love is like a glass. Once it’s broken, no matter how hard you try, it will never be the same as before.)

9. “Hindi mo kailangang magmadali sa paggaling. Hayaan mo ang sakit na magsilbing paalala na ikaw ay nabubuhay.” (You don’t need to rush healing. Let the pain serve as a reminder that you are alive.)

10. “Kapag nangako ka, siguraduhin mong panindigan ito. Dahil sa bawat pangako na hindi natupad, mawawalan ka ng tiwala sa sarili.” (When you make a promise, make sure to keep it. Because with every unfulfilled promise, you lose trust in yourself.)

11. “Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang nangangahulugang nagsisi ka sa nagawa mo, kundi pati na rin sa mga pagkakataong hindi mo ginawa.” (True regret doesn’t just mean regretting what you did, but also regretting the chances you didn’t take.)

12. “Kapag iniwan ka ng minamahal mo, huwag kang magmamakaawa na manatili siya. Dahil kung mahal ka talaga, hindi ka niya bibitawan.” (When the one you love leaves you, don’t beg them to stay. Because if they truly love you, they won’t let go.)

13. “Ang pag-ibig ay parang hangin, hindi mo makikita pero mararamdaman mo. Kapag nawala, malalaman mo kung gaano kalaki ang pagkawala nito.” (Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it. When it’s gone, you’ll realize how much you’ve lost.)

14. “Hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos ng masaya. Sa mga pagkakataong iyon, matutunan nating tanggapin ang realidad na hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin.” (Not all love stories end happily. In those moments, we learn to accept the reality that not everything we want is meant for us.)

15. “Ang pagsuko ay hindi pagsisisi. Minsan, ito ang tanging paraan upang makapagsimula muli at matagpuan ang tunay na kaligayahan.” (Surrendering is not regret. Sometimes, it’s the only way to start again and find true happiness.)

16. “Kapag nasaktan ka, hindi ibig sabihin na dapat kang manakit din. Minsan, ang pinakamalakas na tao ay iyong natutong mahalin nang buong-puso, kahit nasasaktan.” (When you’re hurt, it doesn’t mean you should hurt others too. Sometimes, the strongest person is the one who learned to love wholeheartedly, despite the pain.)

17. “Ang pagiging nasaktan ay hindi dahilan para mawalan ng pag-asa. Sa bawat pusong nabasag, may pagkakataon tayong ipaayos ito nang higit pa sa dati.” (Being hurt is not a reason to lose hope. In every broken heart, there’s an opportunity to mend it even stronger than before.)

18. “Kapag pinipilit mong ibalik ang isang bagay na hindi na pwede, nagiging sanhi ito ng sakit at pagkasira. Matuto kang mag-let go at hayaan ang mga bagay na hindi para sa’yo ay lumisan.” (When you insist on bringing back something that can no longer be, it causes pain and destruction. Learn to let go and allow things that are not meant for you to depart.)

19. “Sa bawat pagkasira, may pagkakataon na magkaroon ng panibagong simula. Huwag kang matakot sa mga bagong simula, dahil doon mo matatagpuan ang pag-asa.” (In every brokenness, there is an opportunity for a fresh start. Don’t be afraid of new beginnings because that’s where you’ll find hope.)

20. “Ang pagsuko ay hindi palaging pagiging mahina. Minsan, ito ay pagpapakatatag na alam mong hindi mo na kailangan magpatuloy sa isang bagay na hindi ka na masaya.” (Giving up is not always a sign of weakness. Sometimes, it’s an act of strength knowing that you no longer need to continue something that doesn’t make you happy.)

21. “Ang puso na nasugatan ay marunong maghilom, subalit ang pusong hindi pinahalagahan ay mahirap buuhin.” (A wounded heart knows how to heal, but a heart that was not valued is difficult to mend.)

22. “Huwag kang matakot na magmahal muli kahit nasaktan ka na. Dahil ang katapangan ay hindi nangangahulugang hindi ka natatakot, kundi ito’y ang kakayahan mong ipagpatuloy ang pagmamahal kahit alam mong masasaktan ka ulit.” (Don’t be afraid to love again, even if you’ve been hurt before. Because courage doesn’t mean you’re not afraid, it means having the ability to continue loving even though you know you might get hurt again.)

23. “Ang mga sugat sa puso ay maaaring gumaling, ngunit ang mga marka nito ay mananatiling alaala ng ating mga pinagdaanan.” (The wounds in our hearts may heal, but their scars will remain as memories of what we’ve been through.)

24. “Hindi lahat ng bituin ay kumikinang. Minsan, ang mga ito ay sumasabay lamang sa lungkot ng gabi, nagdadala ng kahulugan sa ating mga pusong sugatan.” (Not all stars shine. Sometimes, they simply accompany the sadness of the night, bringing meaning to our wounded hearts.)

25. “Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkakabigo at sakit, kundi pati na rin sa pag-asa at pagkakataon na magmahal muli.” (Love is not just about disappointment and pain, but also about hope and the opportunity to love again.)

26. “Hindi hadlang ang mga sugat upang tayo’y magpatuloy. Sa halip, ito’y mga tanda na tayo’y sumubok, lumaban, at naging matatag.” (Wounds are not obstacles to our progress. Instead, they are reminders that we have tried, fought, and become stronger.)

27. “Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi pati na rin sa kahandaan na harapin ang mga panganib at mga sakit na kaakibat nito.” (Love is not just about happiness but also about the readiness to face the risks and pains that come with it.)

28. “Kapag nasaktan tayo, maaaring mahirap magtiwala ulit. Ngunit sa ating pagpapahalaga sa sarili, matututunan nating bigyan ng ibang pagkakataon ang mga bagay na nagdulot sa atin ng sakit.” (When we get hurt, it may be difficult to trust again. But in valuing ourselves, we will learn to give second chances to the things that caused us pain.)

29. “Ang mga kahinaan at pagkakamali ay hindi sukatan ng ating halaga. Sa halip, ito’y mga bahagi ng ating pagkatao na nagpapakita ng ating katapangan at paglago.” (Weaknesses and mistakes are not measures of our worth. Instead, they are parts of our being that show our courage and growth.)

30. “Ang mga sugat sa puso ay hindi hadlang sa pagmamahal, kundi mga paalala na tayo ay tao na handang magmahal at magpakatotoo.” (The wounds in our hearts are not barriers to love but reminders that we are humans capable of loving and being true to ourselves.)

As we conclude our exploration of Broken Quotes Tagalog, we leave with a deeper appreciation for the universal language of human emotions. Through these poignant quotes, we have witnessed the beauty in vulnerability, the strength in acknowledging our brokenness, and the resilience in our journey towards healing. Let these words continue to resonate within us, reminding us that even in our darkest moments, we are not alone. May these broken quotes serve as a source of inspiration, compassion, and the catalyst for embracing our imperfections with grace. Remember, it is in the mending of our shattered pieces that we find the strength to rise again, whole and ready to face life’s challenges.

Broken hearted quotes tagalog

Heartbreak is a universal human experience that transcends language barriers. In Filipino culture, the emotions associated with a broken heart are beautifully expressed through Tagalog quotes. These heartfelt words capture the pain, longing, and resilience of those who have experienced love’s bitter aftermath. Join us as we delve into a collection of broken-hearted quotes in Tagalog, allowing us to reflect on the depth of human emotions and find solace in shared experiences.

1. “Ang sakit masaktan, pero mas masakit ang masaktan dahil sa taong mahal mo.” (It hurts to be hurt, but it hurts even more to be hurt by the person you love.)

2. “Ang hirap pigilan ang sakit kapag ang dahilan ay ang taong pinipili mong patawarin.” (It’s difficult to suppress the pain when the reason behind it is the person you choose to forgive.)

3. “Minahal kita nang lubos, pero ako’y iniwan mo nang walang dahilan.” (I loved you wholeheartedly, but you left me without any reason.)

4. “Mahal kita hanggang sa simula ng pag-ibig natin, hanggang sa dulo ng paghihiwalay natin.” (I loved you from the beginning of our love story, until the end of our separation.)

5. “Masakit ang mawalan ng taong minamahal, pero mas masakit ang mawalan ng sarili sa pagmamahal na hindi ka iniingatan.” (Losing the person you love is painful, but losing yourself in a love that doesn’t cherish you is even more painful.)

6. “Sana’y malaman mo kung gaano kita kamahal, para maintindihan mo kung gaano ako nasasaktan ngayon.” (I hope you realize how much I loved you, so you can understand how much I’m hurting now.)

7. “Sa bawat pagluha ko, inaalis ko ang patak ng pagmamahal na hindi mo pinahalagahan.” (With every tear I shed, I’m removing the drops of love that you didn’t appreciate.)

8. “Hindi mo ako mahal, pero hindi mo rin ako kayang palayain.” (You don’t love me, but you also can’t set me free.)

9. “Sana ako’y ipagdasal mo na muling magkaroon ng puso na hindi na sasaktan.” (I hope you pray for me to have a heart that will no longer be hurt.)

10. “Minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay natin ay ang pinakamahapding iwanan.” (Sometimes, the most beautiful thing in our lives is the most painful to let go.)

11. “Mahirap tanggapin na ikaw ang dahilan kung bakit nasaktan ako, pero mas mahirap tanggapin na hindi ka na mahalaga sa akin.” (It’s hard to accept that you are the reason why I’m hurt, but it’s even harder to accept that you are no longer important to me.)

12. “Hindi lahat ng sakit ay kaya kong ipaglaban. Minsan, mas mabuti nang sumuko at kalimutan ka.” (Not all pain is worth fighting for. Sometimes, it’s better to give up and forget you.)

13. “Nasaktan ako, pero hindi ibig sabihin na wala na akong kakayahan na magmahal ulit.” (I got hurt, but it doesn’t mean that I’m no longer capable of loving again.)

14. “Kapag mahal mo, handa kang masaktan. Pero hindi ibig sabihin ay patuloy mo na lang tatanggapin ang sakit.” (When you love someone, you’re ready to get hurt. But it doesn’t mean you should keep accepting the pain.)

15. “Ang pinakamasakit sa paghihi walay ay ang pagkakataon na hindi mo na mababawi ang mga alaala at mga pangako na iniwan niya.” (The most painful part of separation is the realization that you can no longer reclaim the memories and promises that they left behind.)

16. “Mahal kita kahit nasasaktan ako. At tanggap ko na hindi ako sapat para sa ‘yo.” (I love you even though I’m hurting. And I accept that I’m not enough for you.)

17. “Ang hirap magmahal ng taong alam mong hindi na maibabalik pa.” (It’s difficult to love someone knowing that they can never come back.)

18. “Kung mahal mo talaga ako, sana hindi mo ako pinapaiyak.” (If you truly love me, you wouldn’t make me cry.)

19. “Hindi lahat ng nawawala ay nawawalan ng halaga. Minsan, ang pagkawala ang nagpapahalaga sa kahalagahan ng isang bagay.” (Not everything that is lost loses its value. Sometimes, it’s the loss that gives significance to something.)

20. “Nangako ka na mamahalin mo ako hanggang dulo, pero sa gitna ng kwento natin, bigla kang nagpatuloy nang wala ako.” (You promised to love me until the end, but in the middle of our story, you suddenly continued without me.)

21. “Ang pag-ibig ay hindi kasingdali ng pag-iwan. Kailangan mo ring magtiis at magmahal sa kabila ng sakit.” (Love is not as easy as leaving. You also need to endure and love despite the pain.)

22. “Hindi lahat ng lalaki ay manloloko, pero ikaw ang nagpatunay na hindi lahat ay totoo.” (Not all men are cheaters, but you proved that not all are true.)

23. “Minsan, kahit na hindi natin gustong sumuko, kailangan na nating bitawan ang taong patuloy tayong sinasaktan.” (Sometimes, even if we don’t want to give up, we need to let go of the person who keeps hurting us.)

24. “Masakit man sabihin, wala nang dapat pang pag-usapan pa. Wala nang maaaring ibalik pa.” (It’s painful to say, but there’s nothing left to talk about. Nothing can be brought back anymore.)

25. “Kapag binigay mo ang lahat, huwag mong kalimutan na may sarili ka ring dapat alagaan.” (When you give everything, don’t forget that you also have yourself to take care of.)

26. “Minsan, ang taong pinipili mong mahalin ay ang taong pinakamaraming dahilan para umalis.” (Sometimes, the person you choose to love is the person with the most reasons to leave.)

27. “Ang pinakamalaking pagsisisi ay ‘yung alam mong mali na, pero pinipili mo pa rin.” (The biggest regret is when you know it’s wrong, but you still choose it.)

28. “Sana ay magising ka isang araw at ma-realize mo kung gaano kalaki ang naging pagkakamali mo.” (I hope you wake up one day and realize the magnitude of your mistakes.)

29. “Sa pag-ibig, minsan, ang pinakamagandang bagay na magagawa mo ay ang iwanan ang taong pinapasakitan ka.” (In love, sometimes the best thing you can do is to leave the person who keeps hurting you.)

30. “Ang pag-ibig ay hindi paligsahan kung sino ang mas may lakas na magtiis, kundi kung sino ang mas karapat-dapat sa tunay na pagmamahal.” (Love is not a competition of endurance but a reflection of who truly deserves genuine love.)

In the realm of love and loss, Tagalog broken-hearted quotes serve as poignant reminders that healing takes time, but it is possible. Through these words, we find solace in the knowledge that we are not alone in our pain. Whether it’s through poetry, song lyrics, or spoken words, expressing our emotions in Tagalog helps us connect with others who have walked the same path. As we embrace the healing journey, let these quotes be a source of comfort and inspiration, reminding us that even in our brokenness, we possess the strength to mend our hearts and emerge stronger than ever.

Real talk broken quotes tagalog

In a world filled with glossy Instagram feeds and filtered realities, sometimes we crave something real, something raw. Enter “Real Talk Broken Quotes Tagalog,” a platform that fearlessly confronts the pain, heartbreak, and struggles we all face in life. This blog dives deep into the complexities of human emotions, offering a safe space to discuss the unfiltered truths that often go unspoken. Brace yourself for an authentic journey through the bittersweet symphony of life.

1. “Sa bawat sugat na iniwan ng pag-ibig, may himala na naghihintay sa paghilom ng puso.” (Translation: “For every wound left by love, there is a miracle waiting to heal the heart.”)

2. “Hindi lahat ng nakangiti ay maligaya. Minsan, ang pinakamasayang mukha ay ang pinakamalungkot na puso.” (Translation: “Not everyone who smiles is happy. Sometimes, the happiest face hides the saddest heart.”)

3. “Masakit maging kawalan sa buhay ng taong pinakamahal mo, pero mas masakit maging kahit ano sa buhay ng taong pinakamahal mo na hindi ka na.” (Translation: “It hurts to be absent in the life of the person you love the most, but it hurts even more to be anything in the life of the person you love the most who doesn’t love you anymore.”)

4. “Ang pinakamasakit na klase ng luha ay ‘yung hindi mo na maramdaman, pero patuloy na bumabakas sa iyong mga mata.” (Translation: “The most painful kind of tears are the ones you can no longer feel, but still leave traces in your eyes.”)

5. “Nakakapagod na maghintay sa wala, pero mas nakakapagod na maghintay sa taong dati mong meron.” (Translation: “It’s tiring to wait for nothing, but it’s even more exhausting to wait for someone who used to be yours.”)

6. “Hindi mo matatawag na tao ang isang taong walang kapaguran na saktan ka.” (Translation: “You cannot call someone human if they tirelessly hurt you.”)

7. “Ang pinakamahirap na gawin ay ang bumitaw sa taong alam mong kahit kailan ay hindi ka naman talaga minahal.” (Translation: “The hardest thing to do is let go of someone you know never truly loved you.”)

8. “Minsan, ‘yung mga nakikita nating masayang kuha sa social media ay ang pinakamalungkot na mga alaala sa tunay na buhay.” (Translation: “Sometimes, the happiest-looking pictures on social media are the saddest memories in real life.”)

9. “Sa bawat huling tawag, bawat tawag na hindi sinagot, at bawat mensaheng hindi binasa, unti-unti kang nagsisinungaling sa sarili mong mahal mo pa rin siya.” (Translation: “With every final call, every unanswered call, and every unread message, you slowly deceive yourself into believing that you still love him/her.”)

10. “Ang pinakamasakit na tanong ay ‘yung hindi mo masagot kung bakit ka iniwan ng taong mahal mo.” (Translation: “The most painful question is the one you cannot answer: why the person you love left you.”)

11. “Hindi lahat ng nagmamahal ay nagtatagal, at hindi rin lahat ng nagtatagal ay nagmamahal.” (Translation: “Not all who love last, and not all who last love.”)

12. “Hindi kailangang mawala ang isang tao para ma-realize mo ang halaga niya. Minsan, kailangan mo lang mawala para maramdaman mo ang lungk

ot na dala niya.” (Translation: “A person doesn’t need to disappear for you to realize their worth. Sometimes, they just need to be gone for you to feel the sadness they bring.”)

13. “Hindi sapat na maging maganda o gwapo. Kailangan rin maging tapat at handang lumaban.” (Translation: “It’s not enough to be beautiful or handsome. You also need to be honest and ready to fight.”)

14. “Ang maliwanag na araw ay nagdadala rin ng madilim na gabi. Ang katotohanan ay nagdudulot rin ng sakit.” (Translation: “A bright day also brings a dark night. The truth also causes pain.”)

15. “Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong ayaw kang makasama.” (Translation: “You don’t need to force yourself on someone who doesn’t want to be with you.”)

16. “Ang pinakamasakit na pag-ibig ay ‘yung alam mong hindi na pwede, pero patuloy ka pa rin umaasa.” (Translation: “The most painful love is when you know it’s no longer possible, but you still continue to hope.”)

17. “Hindi ka bobo kung nagmahal ka nang totoo, kahit hindi ka minahal pabalik.” (Translation: “You’re not foolish for loving sincerely, even if you’re not loved in return.”)

18. “Mahirap umasa sa mga pangako, lalo na kung ang nagpapangako ay kilala mong hindi marunong tumupad.” (Translation: “It’s hard to hope for promises, especially when the one making them is known for not keeping them.”)

19. “Ang pag-ibig ay parang ligaw na usok. Kapag naramdaman mo na, malalaman mong lumisan na.” (Translation: “Love is like elusive smoke. When you feel it, you’ll know it’s already gone.”)

20. “Minsan, kailangan mong kalimutan ang isang tao hindi dahil hindi mo siya mahal, kundi dahil hindi ka na niya mahal.” (Translation: “Sometimes, you need to forget someone not because you don’t love them anymore, but because they no longer love you.”)

21. “Ang totoo ay hindi madaling ipagpalit ang isang tao. Pero mas mahirap ang ipagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw na sa’yo.” (Translation: “The truth is, it’s not easy to let go of someone. But it’s even harder to insist on yourself to someone who doesn’t want you anymore.”)

22. “Sa mundo ng pagsisinungaling, marahil ang pinakamasakit na tao ay ang taong pinakamahal mo.” (Translation: “In a world of lies, perhaps the most painful person is the one you love the most.”)

23. “Minsan, kailangan mo ring gawing kasama ang lungkot. Dahil sa kahilahilang pag-iyak, madadama mo ang katatagan mo.” (Translation: “Sometimes, you also need to embrace sadness. Through endless tears, you’ll discover your strength.”)

24. “Ang pinakamahirap na part ng pag-ibig ay ‘yung pagkatapos niyong masaktan, kailangan mong itama ang sarili mo nang mag-isa.” (Translation: “The hardest part of love is when, after being hurt, you have to fix yourself alone.”)

25. “Hindi lahat ng nawawala ay hinahanap. Minsan, sinasadyang ipagpalit.” (Translation: “Not everything that’s lost is searched for. Sometimes, it’s deliberately replaced.”)

26. “Sa tuwing nahuhulog ang luha mo, nagsisimula ka ring magbabangon.” (Translation: “Every time your tears fall, you also start to rise.”)

27. “Ang pag-ibig ay parang pagkain. Masarap sa umpisa, pero maaaring sumama ang tiyan pagkatapos.” (Translation: “Love is like food. It tastes good at first, but it can upset your stomach later.”)

28. “Ang problema sa mga tao, mahal natin sila kahit alam nating sila ang dahilan ng ating sakit.” (Translation: “The problem with people is that we love them even though we know they are the cause of our pain.”)

29. “Minsan, kailangan mong mag-isa para malaman mong kaya mong mabuhay nang wala siya.” (Translation: “Sometimes, you need to be alone to realize that you can live without him/her.”)

30. “Kapag hindi mo na alam kung paano magsimula, maaaring ang tamang sagot ay matuto kang magtapos.” (Translation: “When you no longer know how to begin, the right answer may be to learn how to end.”)

Real Talk Broken Quotes Tagalog serves as a reminder that amidst our shattered hearts and broken dreams, there is solace in knowing that we are not alone in our struggles. It celebrates the resilience of the human spirit, offering hope and healing through honest conversations. So, let us come together, embrace our vulnerabilities, and find strength in sharing our stories. Because in the brokenness, there is beauty, and in the darkness, there is light waiting to be discovered.

Broken family quotes tagalog

The pain of a broken family is deeply felt, cutting through the hearts of those involved. In the Filipino culture, where family is highly valued, the struggles and emotions that come with a broken family can be particularly challenging. Through these Tagalog quotes, we delve into the raw and honest expressions of those who have experienced the pain and healing in the face of a broken family.

1. “Kapag ang pamilya’y nabasag, ang mga piraso ay patuloy na nangungulila.” (When a family breaks, the pieces continue to long for each other.)

2. “Hindi lang tahanan ang nabasag, kundi pati ang mga pangako ng pagmamahalan.” (It’s not just the home that shattered, but also the promises of love.)

3. “Sa pagkabasag ng pamilya, dumarami ang hirap at dumadalas ang lungkot.” (With the family breaking, hardships increase, and sadness becomes more frequent.)

4. “Ang pagkakabasag ng pamilya ay tulad ng isang malalim na sugat na hindi madaling maghilom.” (The breaking of a family is like a deep wound that isn’t easily healed.)

5. “Sakit na walang gamot ang nadarama sa pagsira ng pamilya.” (The pain felt from a broken family is an incurable ache.)

6. “Kahit gaano kalakas ang pamilya, ang pagkabasag nito ay magdudulot ng malalim na pagluha.” (No matter how strong a family is, its breaking will bring about profound tears.)

7. “Ang mga pusong nasaktan sa pagsira ng pamilya ay hirap magtiwala muli.” (Hearts wounded by a broken family find it difficult to trust again.)

8. “Kahit nawasak na, lagi pa rin itong sinusubukang buuin.” (Even though it’s shattered, it’s always being tried to be put back together.)

9. “Nalaman ko sa pagkabasag ng pamilya na minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang pinakamahihirapang intindihin.” (I learned from the breaking of my family that sometimes, the people closest to us are the hardest to understand.)

10. “Ang pagkabasag ng pamilya ay hindi lang isang bituin na namatay, kundi isang buong galaksiyang nawala.” (The breaking of a family is not just a star that died, but an entire galaxy that disappeared.)

11. “Sa gitna ng pagsira ng pamilya, mayroong liwanag na naghihintay para sa atin sa dulo ng karanasan na ito.” (Amidst the breaking of a family, there is a light waiting for us at the end of this experience.)

12. “Ang mga bituin ay sumasayaw nang mas malungkot kapag ang pamilya’y nabasag.” (The stars dance with a sadder tune when the family breaks.)

13. “Kahit gaano pa karaming piraso, hindi maaaring maitapon ang pagmamahal na minsan ay nag-ugnay sa isang pamilya.” (No matter how many pieces there are, the love that once bound a family cannot be discarded.)

14. “Kahit nasira na ang tiwala, hindi nawawala ang pag-asang mabuo muli ang pamilya.” (Even if trust has been broken, the hope of rebuilding the family never disappears.)

15. “Ang pagkabasag ng pamilya ay isang pagsubok na nagbibigay-daan sa pagsibol ng lakas na hindi mo alam na taglay mo.” (The breaking of a family is a test that allows the emergence of strength you didn’t know you had.)

16. “Ang pagkabasag ng pamilya ay hindi katapusan, kundi isang simula ng bagong pagkakataon.” (The breaking of a family is not an end but a beginning of a new opportunity.)

17. “Kahit anong pagkabasag ng pamilya, hindi dapat magwakas ang pag-asa sa pagmamahal.” (No matter how broken a family is, hope in love should never cease.)

18. “Sa kabila ng pagkabasag ng pamilya, maaari pa ring mabuo muli ang pagkakaisa at pagmamahalan.” (Despite the breaking of a family, unity and love can still be restored.)

19. “Ang pagkabasag ng pamilya ay tulad ng isang mabilis na pagsabog na naiwan ang lahat sa kalituhan at sakit.” (The breaking of a family is like a sudden explosion that leaves everyone in confusion and pain.)

20. “Kahit nasaktan ka ng pamilya mo, huwag kang mawalan ng pag-asa sa pagkakataon na maging mas malakas at mas matatag.” (Even if your family hurt you, never lose hope in the opportunity to become stronger and more resilient.)

21. “Ang pagkabasag ng pamilya ay nag-aalay sa atin ng pagkakataon na maunawaan ang tunay na halaga ng pagkakaisa.” (The breaking of a family offers us the opportunity to understand the true value of unity.)

22. “Hindi hadlang ang pagkabasag ng pamilya sa pagbuo ng sarili nating kasiyahan at tagumpay.” (The breaking of a family is not a hindrance to building our own happiness and success.)

23. “Ang pagkabasag ng pamilya ay isang paalala na kailangan nating pahalagahan at alagaan ang mga taong mahal natin habang naririto pa sila.” (The breaking of a family is a reminder that we need to cherish and care for the people we love while they are still here.)

24. “Sa pagkabasag ng pamilya, maaari tayong magdulot ng pag-asa at pagpapalakas sa isa’t isa.” (In the breaking of a family, we can provide hope and strength for one another.)

25. “Kahit na mag-isa ka, hindi ka nag-iisa sa pagsubok na dala ng pagkabasag ng pamilya.” (Even if you’re alone, you’re not alone in the challenges brought by a broken family.)

26. “Ang mga sugat ng pagkabasag ng pamilya ay maaaring maghilom, ngunit ang mga alaala ay mananatili.” (The wounds of a broken family may heal, but the memories remain.)

27. “Ang pagkabasag ng pamilya ay isang tanda na hindi lahat ng kuwento ay mayroong maligayang wakas.” (The breaking of a family is a reminder that not all stories have a happy ending.)

28. “Hindi lang ang pamilya ang nabasag, pati ang mga pangarap at mga plano para sa hinaharap.” (It’s not just the family that shattered, but also the dreams and plans for the future.)

29. “Ang pagkabasag ng pamilya ay hindi nagmumula sa kahinaan, kundi sa pagkakataon na magpatuloy at lumago.” (The breaking of a family doesn’t stem from weakness but from the opportunity to continue and grow.)

30. “Sa kabila ng pagkabasag ng pamilya, mayroon pa ring pag-asa sa pagkakataong magkaroon ng bagong simula at pagbabago.” (Despite the breaking of a family, there is still hope for a new beginning and transformation.)

Despite the pain and heartache, the quotes on broken family in Tagalog remind us that we are not alone in our struggles. They serve as a poignant reminder that healing is possible, and that the bonds of love can be mended. As we navigate the complexities of family dynamics, may these quotes offer solace, strength, and inspiration to those who need it most, as we strive to build a brighter and more harmonious future for our families.

Heart broken quotes tagalog

Heartbreak is a universal experience that transcends language and culture. In the Filipino language, Tagalog, there are numerous heartbroken quotes that beautifully capture the pain and longing felt after a broken relationship. These poignant expressions of sorrow and loss resonate deeply with those who have experienced the shattering of a once cherished love. In this blog, we will delve into the world of heartbroken quotes in Tagalog, exploring their emotional depth and offering solace to those seeking solace in their own heartbreak.

1. “Mahirap magsalita nang tapos ang puso mo. Minsan ang luha na lang ang kayang magsalita.” (It’s difficult to speak when your heart is broken. Sometimes tears are the only words it can utter.)

2. “Sana’y hindi mo na lang ako pinangakuan ng pag-ibig kung alam mo lang na masasaktan mo lang ako.” (I wish you never promised me love if you knew it would only hurt me.)

3. “Ang pinakamasakit na part ng pag-ibig ay ang alam mong mahal mo pa rin siya, pero hindi ka na niya mahal.” (The most painful part of love is knowing that you still love them, but they no longer love you.)

4. “Ang hirap magmahal ng taong malayo na ang puso sa’yo. Hindi mo alam kung saan ka lulugar.” (It’s difficult to love someone whose heart is already distant from you. You don’t know where you stand.)

5. “Bakit ganito? Hanggang kailan magiging saksi ang mga mata ko sa pagluha ng puso ko?” (Why is it like this? Until when will my eyes witness the tears of my heart?)

6. “Ang hirap mag-antay sa taong alam mong hindi na babalik. Pero mas mahirap lumimot sa taong hindi mo kayang kalimutan.” (It’s difficult to wait for someone you know will never come back. But it’s even harder to forget someone you can’t let go of.)

7. “Hindi lahat ng mga salita ay nangangahulugang pagmamahal. Minsan, masakit na katotohanan ang bumabalot sa mga ito.” (Not all words mean love. Sometimes, painful truths are wrapped within them.)

8. “Kapag nasaktan ka, marami kang natututunan. Natututunan mong maging matatag at hindi mawalan ng pag-asa.” (When you get hurt, you learn a lot. You learn to be strong and not lose hope.)

9. “May mga pag-ibig na hahayaan mong lumipas na lang, kahit masakit. Dahil alam mong hindi na ito ang nararapat para sa’yo.” (There are loves that you let pass, even though it hurts. Because you know it’s no longer meant for you.)

10. “Kahit gaano pa kasakit ang naranasan kong pag-ibig, hindi ako mawawalan ng lakas upang umibig muli.” (No matter how painful my past love was, I will never lose the strength to love again.)

11. “Napakaraming paraan upang mabasag ang isang puso. Pero ang pinakamasakit ay ang mabasag ito sa loob ng isang tibok lamang.” (There are countless ways to break a heart. But the most painful is to shatter it within a single beat.)

12. “Sa kabila ng sakit, pinili kong magpatuloy. Dahil ang magpatuloy ay mas matapang kaysa sa sumuko.” (Despite the pain, I chose to move forward. Because moving forward requires more courage than giving up.)

13. “Hindi lahat ng mga kanta ay dapat paulit-ulit na pinakikinggan. Minsan, kailangan din nating maghanap ng bagong awit.” (Not all songs should be played on repeat. Sometimes, we need to find a new melody.)

14. “Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako magmamahal muli. Ngunit hindi ko napigilang mahulog ulit.” (I promised myself I would never love again. But I couldn’t help but fall once more.)

15. “Ang pag-ibig ay hindi isang laro na puwedeng itapon kapag nagsawa na. Ito ay responsibilidad na binabalik-balikan.” (Love is not a game that can be thrown away when you’re tired of it. It’s a responsibility that keeps coming back.)

16. “Kung minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang kayang magparaya, kahit alam mong masasaktan ka.” (Sometimes, true love is the ability to let go, even if you know it will hurt you.)

17. “Ang pagsasabi ng ‘Mahal kita’ ay madaling gawin, pero ang patunayan ito ang tunay na hamon.” (Saying ‘I love you’ is easy, but proving it is the real challenge.)

18. “Sa bawat sakit na naranasan ko, nagiging mas malakas ako. Dahil ang pagiging malakas ay lumalabas sa pagbangon sa bawat pagkabagsak.” (With every pain I experience, I become stronger. Because strength is revealed in getting up after every fall.)

19. “Ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat ipilit. Ito ay nararapat lang maranasan ng dalawang puso na handang magmahal nang totoo.” (True love should not be forced. It should only be experienced by two hearts willing to love genuinely.)

20. “Sa mundo ng pag-ibig, ang pinakamahirap na gawin ay tanggapin na wala ka nang puwedeng gawin para mabawi ang pag-ibig na nawala.” (In the world of love, the hardest thing to do is to accept that there’s nothing more you can do to regain the love that was lost.)

21. “Ang pag-ibig ay parang pag-aaral, minsan kailangan mong bumagsak upang matuto at magpatuloy sa susunod na leksyon.” (Love is like studying, sometimes you need to fail in order to learn and continue to the next lesson.)

22. “Masakit man, kailangan nating isipin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa atin. May mga bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili.” (Even if it hurts, we need to remember that love is not just about us. There are things bigger than ourselves.)

23. “Hindi lahat ng kanta ay para sa mga masayang puso. Minsan, ang tamang tugtugin ay ang lumbay ng pusong sawi.” (Not all songs are for joyful hearts. Sometimes, the right tune is the melancholy of a broken heart.)

24. “Sabi nila ang oras daw ang makakapagpagaling ng lahat ng sugat. Pero paano kung ang sugat ay iniwanan na ng oras?” (They say time heals all wounds. But what if the wound has been abandoned by time?)

25. “Bakit ganito ang buhay? Hindi tayo binibigyan ng pagpip

ilian kung kailan natin gustong magmahal o hindi na.” (Why is life like this? We are not given the choice of when to love or when to stop.)

26. “Sa bawat tibok ng puso ko, nariyan ang alaala ng pag-ibig na hindi na maaaring mabura.” (With every beat of my heart, there’s the memory of a love that can no longer be erased.)

27. “Ang hirap magmahal ng taong nagpapanggap na wala siyang pakialam. Pero mas mahirap ang pagmamahal sa taong alam mong hindi ka na kayang mahalin.” (It’s difficult to love someone who pretends not to care. But it’s even harder to love someone you know can’t love you anymore.)

28. “Ang pinakamasakit na pag-ibig ay ang pag-ibig na hindi mo ipinahayag. Ang pagkakataon na nawala nang hindi mo nagawang habulin.” (The most painful love is the love you never expressed. The opportunity lost without you chasing after it.)

29. “Sa mundong ito, walang kasiguraduhan sa pag-ibig. Minsan, ang taong mahal mo ng sobra ay ang taong kayang saktan ka nang labis.” (In this world, there’s no certainty in love. Sometimes, the person you love deeply is the one who can hurt you the most.)

30. “Kahit ilang sakit pa ang maranasan ko, hindi ko pagsisisihan ang mga pagkakamali ko. Dahil sa bawat pagkakamaling iyon, natututo akong maging mas matapang at magmahal nang buong puso.” (No matter how many pains I experience, I will not regret my mistakes. Because through those mistakes, I learn to be braver and love with all my heart.)

Heartbroken quotes in Tagalog serve as a cathartic outlet for those nursing a broken heart. Through poignant words and poetic expressions, these quotes convey the raw emotions of loss and longing that accompany a shattered relationship. While heartbreak can be a painful experience, these quotes remind us that we are not alone in our suffering and that healing is possible. They provide solace, hope, and the reassurance that one day, the pain will subside, and love will find its way back into our lives.