Best 1347+ Funny Filipino Jokes (Boys/Girls) 2024

Discover the joy of laughter with our delightful collection of Filipino jokes! Immerse yourself in the humor and wit that defines Filipino culture. From playful puns to clever one-liners, these jokes are sure to tickle your funny bone. Join us as we celebrate the unique blend of humor and charm that only Filipinos can deliver. Get ready to laugh out loud and experience the infectious joy of Filipino humor!


Also check – Anong Tawag Sa Jokes / Animal Jokes Tagalog

Filipino jokes

1. Why did the tomato turn red? Because it saw the salad dressing!

2. Ano ang favorite subject ng mga gulay? Hagonoy!

3. Bakit puro mga ibon ang lumilipad sa himpapawid? Kasi ayaw nila sa himpapawalk.

4. Juan: “Alam mo ba kung bakit ayaw ko maglaro ng volleyball?” Pedro: “Bakit?” Juan: “Kasi ‘di ako marunong mag-set ng relasyon.”

5. Anong sabi ng kanin sa karne? “Kain tayo, maging ‘tayo’!”

6. Bakit mahilig ang pusa sa bahay? Kasi may chance na may “mia-mia” moments.

7. Juan: “Sobrang takaw ko talaga.” Pedro: “Ganun?” Juan: “Oo, ‘pag nanonood ako ng sine, kumain ako ng popcorn, nachos, hotdog, at katabi ko yung kumakain ng burger, nakikisipsip ako.”

8. Ano ang sinabi ng pusa nang magising? “Nasaan ang pusa sa kama?”

9. Juan: “Alam mo ba ang pinakamalungkot na letra sa alpabeto?” Pedro: “Ano?” Juan: “E, kasi nagsimula sa ‘endo’ at nagtapos sa ‘lover’.”

10. Bakit may guard sa mall? Kasi hindi naman niya kaya mag-guard sa gubat.

11. Juan: “Alam mo ba kung bakit nagiging malungkot ang mga libro?” Pedro: “Bakit?” Juan: “Kasi puro na lang silang nababasa.”

12. Anong sabi ng bato sa kalapati? “Pakawala mo na ako, di ako beto!”

13. Juan: “May tinatanong ako sa’yo. Seryoso ‘to ha?” Pedro: “Ano yun?” Juan: “Gusto mo ng tinapay?” Pedro: “Oo, bakit?” Juan: “Wala lang, tinapay lang pala gusto mo.”

14. Ano ang sabi ng cake sa icing? “Icing mo na lang ako sa iba.”

15. Juan: “Hindi ko na maalala ang pinag-awayan namin ng asawa ko.” Pedro: “Ganun?” Juan: “Oo, pero ‘wag mo nang ipaalala sa kanya.”

16. Bakit ayaw maligo ng elepante sa ilog? Kasi baka matanggal ang kanyang tusok-tusok.

17. Juan: “Alam mo bang nakakabawas ng stress ang pag-akyat ng bundok?” Pedro: “Talaga? Bakit?” Juan: “Kasi habang umaakyat ka, ‘yung stress mo, iiwan mo sa baba.”

18. Ano ang tawag sa babae na mahilig sa gulay? Salad Girl.

19. Juan: “Nakakalungkot ‘no?” Pedro: “Ano ba?” Juan: “Yung feeling na hindi mo alam kung may bagyo, pero lahat ng damit mo, binasa.”

20. Bakit ayaw tumigil ng jeep sa gitna ng kalsada? Kasi ‘di siya na-jeep na pumara.

21. Juan: “Ang gandang damit mo ah!” Pedro: “Talaga? Ano’ng style?” Juan: “Fitting. Kasi fit na fit ka sa katawan mo.”

22. Ano ang sabi ng lapis sa papel? “Mahilig akong magsulat kahit ‘di mo ako pansinin.”

23. Juan: “Ano ang tawag sa matandang hipon?” Pedro: “Ano?” Juan: “Tutuy.”

24. Bakit ang lobo, sumasabay sa hangin? Para hindi siya makabuo ng problema.

25. Juan: “Paano mo nalaman na may tag-lagas na?” Pedro: “Paano?” Juan: “Eh ‘di pagkapalit-palit ng leaves ng puno, tag-lagas na!”

26. Ano ang sabi ng papel sa envelope? “Miss kita.”

27. Juan: “Paano mo malalaman kung lalaki o babae ang isda?” Pedro: “Paano?” Juan: “Eh ‘di ‘pag sinabi mo na ‘Fish, be with you,’ at sumagot ng ‘And also with you,’ babae ‘yon.”

28. Bakit pinag-aralan ang mga pusa? Kasi gusto nilang maging purr-fessional.

29. Juan: “Alam mo ba kung bakit hindi matulog ang mga kalabaw?” Pedro: “Bakit?” Juan: “Kasi, busy sila sa pagta-tanggal ng mga pakaw nila.”

30. Anong sabi ng kape sa asukal? “Ikaw na lang ang bida sa buhay ko.”

Laughter truly knows no boundaries, and Filipino jokes have proven to be a testament to that. Through our journey into the world of Filipino humor, we have witnessed the power of jokes to bridge gaps, bring people together, and foster a sense of shared joy. These jokes have allowed us to appreciate the rich tapestry of Filipino culture and the unique way in which they view and celebrate life. So, let us continue to spread laughter, share these jokes, and celebrate the timeless gift of humor that the Philippines has graciously bestowed upon us.

Corny filipino jokes

Welcome to a world of laughter and hilarity! Prepare yourself to be tickled by the cheesiest, wittiest, and corniest Filipino jokes you’ve ever heard. Filipinos have an exceptional talent for weaving puns, wordplay, and absurd humor into their everyday conversations, and these jokes are no exception. Whether you’re a fan of slapstick comedy, dry wit, or simply enjoy a good groan-inducing pun, these corny Filipino jokes will leave you grinning from ear to ear. So, grab your sense of humor and get ready for a side-splitting journey into the realm of absurdity and laughter!

1. Anong tawag sa taong mahilig sa gulay? Veggie-table.

2. Bakit laging sumasakit ang tiyan ng kalendaryo? Kasi laging may dates.

3. Anong tawag sa isdang may utang? De-bit.

4. Ano ang tawag sa isdang mahilig mag-exercise? Tuna-fit.

5. Anong sabi ng gripo sa tubig? “Umi-spray ka lang, I’ll faucet.”

6. Bakit hindi mahilig mag-basketball ang gulay? Kasi bawal mag-shoot ng carrots.

7. Ano ang tawag sa bread na makapal ang mukha? Pan-de-kapal.

8. Anong hayop ang laging may sakit sa puso? Hartsilyas.

9. Bakit ang mga langgam ay maliliit lang? Kasi kapag lumaki sila, gagawing langgamihan.

10. Anong sinabi ng pusa sa ibon? “Ang cute naman, may wings!”

11. Bakit galit ang puno sa kuryente? Kasi lagi siyang binu-bulb.

12. Ano ang tawag sa punong maliit? Maliliit na malibag.

13. Bakit hindi nag-aaral ang plato? Kasi feeling niya, bowl lang siya.

14. Ano ang tawag sa pangit na bahay? Agri-ha.

15. Bakit madalas masama ang loob ng mga letter envelopes? Kasi may nag-se-seal sa kanila.

16. Ano ang tawag sa maliit na lamok? Malamoklet.

17. Bakit hindi mapakali ang mga kutsara? Kasi feeling nila, lagi silang tinatakam.

18. Ano ang tawag sa fish ball na nag-aaral ng martial arts? Karate-kidney.

19. Bakit hindi uso ang elevator sa bahay ng mga insekto? Kasi may escalator na sila.

20. Ano ang tawag sa tandang na naghihikab? Harabaw.

21. Bakit madalas pumupunta sa school ang pencil? Kasi gustong mag-sharp.

22. Ano ang tawag sa kambing na may magic? Abrakadabra.

23. Bakit nagtatago ang ibon sa puno? Kasi bird’s eye view sila.

24. Ano ang tawag sa pusa na paborito ang basketball? Purrofessional player.

25. Bakit malakas ang palakang nagkakaroon ng pana? Kasi nagpaputok sila ng katawan.

26. Ano ang tawag sa isda na mahilig sa dagat? Daga-dagat.

27. Bakit laging malakas ang loob ng mga tsinelas? Kasi feeling nila, sole provider sila.

28. Ano ang tawag sa hipon na magaling sa bilang? Shimpon.

29. Bakit nagagalit ang hangin sa kalendaryo? Kasi lagi siyang sinasabi ng araw-araw.

30. Ano ang tawag sa manok na nasa gitna ng daan? Center-chick.

And there you have it, a delightful collection of corny Filipino jokes that are guaranteed to brighten your day. These jokes may be corny, but they have a special charm that brings smiles and laughter to people of all ages. From clever puns to silly one-liners, Filipino humor knows no bounds. So the next time you’re in need of a good laugh, remember these jokes and share them with your friends and family. Embrace the corniness and enjoy the pure joy that comes from a good dose of Filipino humor. After all, life is too short to take everything seriously. So, let’s embrace the corniness and laugh together!

Funny filipino jokes

Welcome to our hilarious world of Filipino jokes! Get ready to roll on the floor laughing as we bring you a collection of the funniest Filipino jokes that will tickle your funny bone. The Philippines is known for its vibrant culture, warm hospitality, and of course, its sense of humor. Filipinos have an incredible knack for turning everyday situations into comedic gold, and we’re here to share some of the best jokes that will leave you in stitches. So, buckle up and prepare yourself for a rib-tickling journey through the wittiest and most amusing jokes that the Philippines has to offer. Get ready to laugh out loud and enjoy the lighter side of Filipino humor!

1. Ano ang sabi ng elevator sa ibang elevator? “Pare, bukas ka na!”

2. Saan nag-aaral ang mga isda? Sa fish school!

3. Bakit laging late ang mga sundalo? Kasi gusto nilang maging army-tardy!

4. Ano ang sabi ng saging sa pinya? “Ang suwerte mo, pinya-tapulan!”

5. Bakit tumawid ang pusa sa kalsada? Kasi may sinabi sa kanya na “meow-say” lang!

6. Bakit masarap ang magtanim ng gulay? Kasi nakakapag-“lettuce” ng pera!

7. Ano ang tawag sa taong mahilig mag-sing-along sa lababo? “Ariya okey ka lang?”

8. Anong tawag sa cellphone na nag-gym? Exer-phone!

9. Ano ang tawag sa puno na may cellphone? “Tree-phon!”

10. Bakit malungkot ang bahay na gawa sa kahoy? Kasi feeling nila “wood” you still leave them!

11. Ano ang sabi ng payong sa ulan? “Umuulan, umulan ka na lang ng jokes para masaya!”

12. Bakit laging nasa huli ang pusa? Kasi ang buhay nila, puro “cat-astrophe”!

13. Ano ang tawag sa isda na matalino? Fish-dictorian!

14. Bakit laging nawawala ang mga laruan ni Juan? Kasi puro “toy-story” lang ang alam niya!

15. Ano ang sinabi ng bintana sa kurtina? “Please, curtain muna!”

16. Bakit laging may sunscreen ang ibon? Para hindi sila maging “fri-ed chicken”!

17. Ano ang tawag sa bear na walang puso? “Bare-ly caring!”

18. Bakit masaya ang mga bituin? Kasi they’re always “twinkle-ing”!

19. Ano ang tawag sa candy na laging late? “Choco-late”!

20. Bakit malakas ang tama ng basketball? Kasi it shoots and scores!

21. Ano ang tawag sa baka na mahilig sa social media? “Cow-munity manager”!

22. Bakit malungkot ang puno? Kasi feeling niya, walang “branch” na nagmamahal sa kanya!

23. Ano ang sinabi ng orange sa lemon? “You’re my zest friend!”

24. Bakit ang eroplano ay hindi pwedeng maging teacher? Kasi they always “plane” their lessons!

25. Ano ang tawag sa baboy na nag-gym? “Pork-chop”!

26. Bakit hindi naglalakad ang dictionary? Kasi it defines “word” problems!

27. Ano ang tawag sa baboy na walang takip ang ilong? “Pig-nasal!”

28. Bakit laging may suka ang mga fashion models? Kasi they always strike a “vinegarous” pose!

29. Ano ang sabi ng pusa sa manok? “Purr-pose kita!”

30. Bakit ang kalendaryo ay laging galit? Kasi it always has “dates”!

We hope these funny Filipino jokes have brought a smile to your face and brightened your day. The rich tapestry of Filipino humor is truly a treasure, and we’re thrilled to have shared it with you. From witty one-liners to hilarious anecdotes, the Philippines has a humor that knows no bounds. Whether you’re a Filipino looking to reminisce about the humor that runs deep in your culture or simply someone who appreciates a good laugh, we hope these jokes have entertained you. Remember, laughter is the best medicine, and in the world of Filipino humor, there’s always something to laugh about. So keep spreading the laughter, sharing the jokes, and embracing the joy that comes from a good belly laugh. Salamat (thank you), and until next time, keep smiling and keep laughing!

Filipino jokes questions

Welcome to our blog, where we embrace the joyous spirit of laughter through the rich tradition of Filipino jokes. The Filipino sense of humor is vibrant, witty, and full of playful banter. Whether it’s through puns, wordplay, or clever observations, Filipino jokes have a special place in our hearts and have been passed down through generations. In this blog, we will delve into the world of Filipino jokes, exploring their origins, unique characteristics, and the cultural significance they hold. So sit back, relax, and get ready to unleash your laughter as we embark on a journey filled with humor and merriment!

1. Ano ang sabi ng tambay nang mabasa niya ang libro?

2. Ano ang tawag sa manginginom ng kape na laging late?

3. Paano mo malalaman na ang electric fan ay bisaya?

4. Ano ang tawag sa isda na ayaw lumangoy?

5. Bakit hindi lumabas ang pusa sa bahay?

6. Ano ang sabi ng saging sa bagoong?

7. Ano ang sabi ng traffic light kapag nasisira ito?

8. Bakit laging basa ang libro ni Juan?

9. Ano ang tawag sa matabang manok?

10. Ano ang tawag sa pinakamataas na building sa Pilipinas?

11. Paano mo malalaman na matanda na ang jeepney?

12. Ano ang tawag sa cellphone na laging nagpaparamdam?

13. Ano ang tawag sa isda na sobrang bilis?

14. Ano ang sabi ng kuko sa paa?

15. Ano ang tawag sa taong laging umuutot sa sinehan?

16. Ano ang sabi ng hipon sa pusit?

17. Ano ang tawag sa babaeng laging nagba-basketball?

18. Ano ang sabi ng tutubi sa langgam?

19. Ano ang tawag sa baboy na laging may kahati sa pagkain?

20. Ano ang sabi ng pinya sa saging?

21. Ano ang tawag sa manok na ayaw magpakita ng baba?

22. Ano ang sabi ng buto sa barya?

23. Ano ang tawag sa babae na laging nawawala?

24. Ano ang sabi ng pinya sa saging kapag nag-away?

25. Ano ang tawag sa aso na laging nagta-Tagalog?

26. Ano ang sabi ng kandila sa lamok?

27. Ano ang tawag sa taong laging nakakalimot ng pangalan mo?

28. Ano ang sabi ng itlog sa sibuyas?

29. Ano ang tawag sa aso na laging nagpapalit ng damit?

30. Ano ang sabi ng dalandan sa ponkan?

In conclusion, Filipino jokes serve as a testament to the lively and jovial nature of the Filipino people. They provide a respite from the challenges of life, creating moments of shared laughter and camaraderie. Through their clever wordplay and cultural references, Filipino jokes not only entertain but also reflect the values, traditions, and idiosyncrasies of the Filipino culture. So, whether you’re a Filipino searching for a dose of nostalgia or someone curious to explore the humor of a vibrant culture, Filipino jokes are sure to bring a smile to your face. Let’s continue to celebrate the gift of laughter and keep the tradition of Filipino jokes alive for generations to come. Mabuhay ang Filipino humor!