Best 1245+ Funny Jokes Tagalog Questions 2024

Get ready to crack up with our hilarious collection of Tagalog funny jokes! Laughter is the best medicine, and we’ve got just the dose you need to brighten your day. From witty one-liners to clever puns, our Tagalog jokes will tickle your funny bone and leave you rolling with laughter. Join us on this comedic journey as we bring you the most side-splitting jokes that will surely put a smile on your face. Get ready for a rib-tickling ride filled with humor and amusement!


Also check – Ano Ang Tawag Sa Jokes / Fish Jokes

Funny jokes tagalog

1. Anong sabi ng baby sa pader? “Dedede!”

2. Saan nagtatago ang mga isda kapag nagkakaroon ng bagyo? Sa takluban!

3. Anong tawag sa baboy na nag-gym? Babuffet!

4. Bakit ang mga puno sa forest ay hindi masyadong malapit sa isa’t isa? Kasi may tree-spacing policy!

5. Anong tawag sa tinapay na nag-gym? Pandesal na six-pack!

6. Bakit ayaw ng ibon mag-aral? Kasi takot silang magkakalaman!

7. Ano ang tawag sa kalabaw na sumuko sa labanan? Buffaloiled!

8. Bakit hindi dapat paglaruan ang mga kemikal? Kasi baka ma-sodium tungkol sa chlorine!

9. Anong sabi ng suka sa asin? “Asin-sin!”

10. Bakit ang lamok ay masipag maglaro sa gabi? Kasi sila ang may night-shift!

11. Ano ang tawag sa cellphone na sumabog? Eksblokto!

12. Bakit hindi nag-aaway ang mga insekto? Kasi may antay-antay sila!

13. Ano ang tawag sa maliit na pusa? Cat-ite!

14. Bakit ang aso ay laging masaya? Kasi sila ay tuta-ya!

15. Ano ang sabi ng pusa sa pusa? “Ako paw-see!”

16. Bakit nag-aaral ang kalendaryo? Para ma-date!

17. Ano ang tawag sa matalinong butiki? Sagip-sala-mander!

18. Bakit ang butete ay takot sa ibon? Kasi baka ma-hawk!

19. Ano ang sinabi ng manok nang matuklasang siya ay nag-e-exist? “Ako pala ay chicken!”

20. Bakit ang mga abogado ay laging nagkakamali? Kasi sila ay manloloko-lyo!

21. Ano ang tawag sa tikbalang na naliligaw? Tik-ligaw!

22. Bakit ang mga libro ay takot sa library? Kasi baka may mabasa sa kanila!

23. Ano ang sabi ng eroplano sa kape? “Air-eso mo lang ako!”

24. Bakit ang mga pusa ay mabilis? Kasi paw-sitive ang attitude nila!

25. Ano ang tawag sa taong walang tiyaga? Patay-na-guilty!

26. Bakit hindi naglalakad ang mga eroplano? Kasi sila ay nag-a-airborne!

27. Ano ang sinabi ng upuan sa lumipat dito? “Sige, sit anywhere!”

28. Bakit hindi pinapansin ng mga ibon ang Facebook? Kasi mas trip nila ang tweet-er!

29. Ano ang tawag sa jeep na walang takip sa ulan? “Dyipni!”

30. Bakit ang mga ibon ay hindi masyadong maingay sa gabi? Kasi sila ay naka-night mode!

Wrapping up our Tagalog funny jokes extravaganza, we hope these laughter-inducing moments have brought joy and mirth to your day. Laughter truly knows no language barriers, and our collection of Tagalog jokes proves just that. Remember, when life gets tough, a good joke can be the perfect remedy to lighten the mood. So, keep sharing the laughter and spreading the joy with your friends and loved ones. We hope you continue to find humor in the little things and let laughter be your constant companion. Stay tuned for more hilarity-filled content, as we’re always ready to tickle your funny bone!

Funny tagalog jokes questions

Welcome to our hilarious world of Funny Tagalog Jokes Questions! Are you ready to embark on a laughter-filled journey that will leave your sides splitting? In this blog, we have curated a collection of the funniest and most entertaining Tagalog jokes questions that will surely brighten up your day. Whether you’re a native Tagalog speaker or simply someone who appreciates the wit and humor of Filipino culture, you’re in for a treat. Get ready to dive into a world of puns, wordplay, and clever quips that will have you rolling on the floor with laughter. So sit back, relax, and prepare to have your funny bone tickled with these rib-tickling Tagalog jokes questions!

1. Ano ang tawag sa tsaa na hindi makalakad? Edi “tayomis”!
(What do you call tea that can’t walk? “Tayomis”!)

2. Ano ang sinabi ng kalabaw sa kalabaw? “Tara, tara, kabaw!”
(What did one carabao say to the other? “Come on, let’s carabao!”)

3. Ano ang sabi ng tatay sa baboy na lumusot sa kusina? “Pumigil ka diyan, huwag kang kumain ng ampalaya!”
(What did the father say to the pig that entered the kitchen? “Stop right there, don’t eat the bitter gourd!”)

4. Ano ang tawag sa cellphone na natumba? Edi “nagkataon”!
(What do you call a cellphone that fell? “Nagkataon”!)

5. Bakit malakas humalik ang pusa? Kasi ang pusa, may “meow” factor!
(Why do cats kiss loudly? Because cats have a “meow” factor!)

6. Ano ang tinatawag na cellphone ng mga isda? Edi “kardis”
(What do you call a fish’s cellphone? “Kardis” – “cardis” sounds like “fish” in Filipino.)

7. Bakit ang mga puno hindi lumalapit sa mga computers? Dahil ang puno, “tree” lang, hindi “three”!
(Why don’t trees go near computers? Because trees are just “tree,” not “three”!)

8. Ano ang sabi ng upuan sa tao? “Uy, umalalay ka naman, nakakakaba!”
(What did the chair say to the person? “Hey, support me, it’s nerve-wracking!”)

9. Ano ang sabi ng pusa sa damit? “Ang ganda mo, puwede kitang i-skin!”
(What did the cat say to the clothes? “You look beautiful, I could skin you!”)

10. Ano ang ibinulong ng kendi sa ibon? “Halika, pahinugin mo ako!”
(What did the candy whisper to the bird? “Come on, let me be air-dried!”)

11. Bakit mahalaga ang “i” sa ibon? Kasi kapag wala ang “i,” ang ibon, bobon!
(Why is the “i” important in the bird? Because without the “i,” the bird becomes a fool!)

12. Ano ang sabi ng gripo sa tubig? “Huwag kang gagala, wag kang mag-puyat!”
(What did the faucet say to the water? “Don’t wander, don’t stay up late!”)

13. Ano ang paboritong damit ng kalabaw? Edi “sabaw-nayon”!
(What’s the carabao’s favorite attire? “Sabaw-nayon” – a play on “sabaw” which means soup and “baro’t saya” which is traditional Filipino clothing.)

14. Ano ang tawag sa isda na nasa gitna ng dagat? Edi “bistado”!
(What do you call a fish in the middle of the ocean? “Bistado” – a play on “bistado” which means caught or exposed.)

15. Bakit hindi puwedeng magsama
ang elepante at langgam sa isang malaking lata? Kasi langgam lang ang kasya, hindi elepante!
(Why can’t an elephant and an ant be together in a big can? Because only the ant fits, not the elephant!)

16. Ano ang sabi ng kanin sa manok? “Tara, chicken joy tayo!”
(What did the rice say to the chicken? “Come on, let’s have chicken joy!”)

17. Ano ang sabi ng araw sa buwan? “Wag ka masyadong umeksena, baka maputulan ka ng supply!”
(What did the sun say to the moon? “Don’t show off too much, you might get your supply cut off!”)

18. Ano ang tawag sa ibon na nag-gym? Edi “muscle-tit”!
(What do you call a bird that goes to the gym? “Muscle-tit” – a play on “muscle” and “sisiw” which means chick.)

19. Ano ang sinabi ng patatas sa tinidor? “Huwag mo akong tusukin, patatalsik!”
(What did the potato say to the fork? “Don’t stab me, I might jump!”)

20. Ano ang tawag sa kalabaw na may bangs? Edi “kabarangay”!
(What do you call a carabao with bangs? “Kabarangay” – a play on “ka-barangay” which means fellow villager.)

21. Ano ang sinabi ng tamod sa itlog? “Abangan natin ang twist ng kwento!”
(What did the sperm say to the egg? “Let’s wait for the plot twist!”)

22. Ano ang sabi ng bolpen sa papel? “Salamat at binibigyan mo ako ng kulay!”
(What did the pen say to the paper? “Thank you for giving me color!”)

23. Bakit may buhay ang karayom? Dahil ang karayom, hindi basta mapuputol!
(Why does the needle have a life? Because the needle can’t be easily cut!)

24. Ano ang tawag sa aso na nakapag-aral ng abakada? Edi “edukut”!
(What do you call a dog that learned the alphabet? “Edukut” – a play on “edu” which means education and “tut” which means dog bark.)

25. Ano ang sinabi ng puno sa sanga? “Huwag kang magsayang ng dahon, magtipid!”
(What did the tree say to the branch? “Don’t waste leaves, be thrifty!”)

26. Ano ang tawag sa tamod na hindi maputol? Edi “matibay”!
(What do you call uncut sperm? “Matibay” – a play on “matibay” which means strong.)

27. Ano ang sabi ng kaldero sa kawali? “Huwag kang magkakalayo, maluluto ka ng iba!”
(What did the pot say to the frying pan? “Don’t stray too far, someone else will cook you!”)

28. Ano ang tawag sa palakang may tatlong paa? Edi “trepak”!
(What do you call a frog with three legs? “Trepak” – a play on “trepak” which is a Tagalog term for “three legs.”)

29. Ano ang sinabi ng itlog
sa manok? “Huwag kang magyabang, inupuan lang kita!”
(What did the egg say to the chicken? “Don’t brag, I just sat on you!”)

30. Bakit masarap kumain ng ice cream sa may dagat? Kasi mas malamig ang feeling, parang nasa “jowscream” ka!
(Why is it delicious to eat ice cream by the sea? Because it feels colder, like you’re in “jowscream” – a play on “jowa” which means sweetheart and “ice cream”.)

And there you have it, folks! We hope you’ve had a fantastic time exploring the world of Funny Tagalog Jokes Questions with us. Laughter truly is the best medicine, and we hope that our collection of jokes has brought a smile to your face and brightened your day. Remember, humor knows no boundaries, and it’s incredible how jokes can bring people from different cultures together. Whether you’re sharing these jokes with friends, family, or colleagues, we hope they’ve brought joy and laughter to those around you. So the next time you need a pick-me-up or want to lighten the mood, don’t forget to revisit our collection of Funny Tagalog Jokes Questions. Until then, keep smiling, keep laughing, and keep spreading the joy!

Tagalog jokes funny logic questions and answers

Welcome to our English blog dedicated to Tagalog jokes, funny logic questions, and their witty answers! If you’re a fan of clever wordplay, puns, and brain teasers, you’re in the right place. In this blog, we will dive into the world of Tagalog humor, exploring the unique brand of wit and creativity that has captivated audiences for generations. Get ready to laugh, ponder, and marvel at the cleverness of these jokes and logic questions as we explore their amusing twists and unexpected turns. Whether you’re a native Tagalog speaker or simply intrigued by the rich humor of the Philippines, join us on this delightful journey through laughter and logic.

1. Tanong: Ano ang tawag sa isang ibon na walang pakpak?
Sagot: E di ibong walang pakpak!

2. Tanong: Bakit nagkakalat ang mga magnanakaw?
Sagot: Kasi sila ay “spread” the news!

3. Tanong: Ano ang paboritong ulam ng kalendaryo?
Sagot: “Dates” kasi gusto nila lagi nasa “meal” nila!

4. Tanong: Saan nag-aaral ang mga isda?
Sagot: Sa “fish” school!

5. Tanong: Bakit naglakad ang libro?
Sagot: Kasi gusto nitong magkaroon ng “book” signing!

6. Tanong: Ano ang paboritong prutas ng mga paniki?
Sagot: “Apple” kasi they love to hang around!

7. Tanong: Saan nagmumula ang mga salitang “Good morning” at “Good night”?
Sagot: “Good” na galing sa inyo at “morning” o “night” na galing sa akin!

8. Tanong: Bakit may bilog na makinis na bato sa ilalim ng dagat?
Sagot: Para hindi mabasa ang mga isda!

9. Tanong: Ano ang sabi ng kutsara sa tinidor?
Sagot: “Spoon me!”

10. Tanong: Ano ang sabi ng tiyan sa puso?
Sagot: “Tara, pumasok ka na, baka ma-heart attack ako sa gutom!”

11. Tanong: Ano ang sinabi ng unan sa kama?
Sagot: “Tulog ka na, baka makabangungot ka sa trabaho!”

12. Tanong: Bakit may fence ang sementeryo?
Sagot: Para walang makakalabas. “Dead end” ang labasan!

13. Tanong: Ano ang tawag sa taong hindi marunong lumangoy?
Sagot: “Walking dead” sa pool!

14. Tanong: Ano ang tawag sa matalinong ibon?
Sagot: “Owl-dictorian”!

15. Tanong: Ano ang tawag sa matalinong gulay?
Sagot: “Brussel sprouts”!

16. Tanong: Ano ang sabi ng cactus sa ibon?
Sagot: “Bakit ka nakatayo? Di ba masakit sa paa?”

17. Tanong: Bakit may puno sa gubat?
Sagot: Kasi ang mga ibon ay “tree-t” roon!

18. Tanong: Ano ang ginagawa ng isang engkanto kapag may tawo sa kanyang kweba?
Sagot: Siya ay “in-encounter”!

19. Tanong: Ano ang sinabi ng kahon sa kahon?
Sagot: “Box mo, box ko!”

20. Tanong: Ano ang tawag sa ahas na marunong sumayaw?
Sagot: “Snake-balet”!

21. Tanong: Ano ang sabi ng mesa sa silya?
Sagot: “Dito ka na, table na kita sa dinner!”

22. Tanong: Bakit ayaw ng barya sa limang piso?
Sagot:
Kasi may “change”!

23. Tanong: Ano ang tawag sa kalabaw na may lohika?
Sagot: “Caraba-logical”!

24. Tanong: Ano ang sabi ng pagong sa sili?
Sagot: “Ang anghang mo, bro!”

25. Tanong: Bakit ang pusa ay laging nasa kisame?
Sagot: Kasi gusto niya ng “high-purr”!

26. Tanong: Ano ang sabi ng mantika sa tinapay?
Sagot: “I-bread you”!

27. Tanong: Bakit ang piano ay ayaw sumama sa party?
Sagot: Kasi it prefers a “grand” celebration!

28. Tanong: Ano ang sabi ng libro sa cellphone?
Sagot: “Can you please stop scrolling and “bookmark” me?”

29. Tanong: Ano ang sabi ng posporo sa kahoy?
Sagot: “Puwede ba kitang i-light up?”

30. Tanong: Bakit hindi tumatawa ang buto?
Sagot: Kasi walang funny bone!

We hope you’ve enjoyed our collection of Tagalog jokes, funny logic questions, and their witty answers. Laughter is truly a universal language, and we believe that humor has the power to bring people together, regardless of their background or nationality. The clever wordplay, puns, and brain teasers in Tagalog humor are a testament to the creativity and wit of the Filipino culture. We encourage you to share these jokes and logic questions with your friends and family, spreading joy and laughter wherever you go. Thank you for joining us on this fun-filled adventure, and we look forward to bringing you more hilarious and thought-provoking content in the future. Hanggang sa muli! (Until next time!)