Top Best 140 Quotes About Self Tagalog

Welcome to our blog, where we delve into the beauty and wisdom of self-reflection through Tagalog quotes. In this collection of insightful and inspiring words, we explore the depths of self-discovery, self-love, and personal growth. Join us as we embark on a journey of introspection and find inspiration in the rich Filipino language.
Quotes About Self Tagalog


Also check – Badass Quotes / Alan Watts Quotes

Quotes about self tagalog

1. “Mahalin mo ang iyong sarili nang buong-buo bago mo bigyan ang iba.” (Love yourself completely before giving yourself to others.)

2. “Ang tunay na tagumpay ay matagpuan ang sarili sa kabila ng mga pagkakamali.” (True success is finding yourself despite your mistakes.)

3. “Sa paghahanap mo sa iba, huwag mo kalimutan ang sarili mong paghahanap.” (In your search for others, don’t forget to search for yourself.)

4. “Higit pa sa anumang iba, ikaw ang dapat mong patunayan sa iyong sarili.” (More than anyone else, you need to prove yourself to yourself.)

5. “Ang sarili ay ang pinakamahalagang pag-aalaga na dapat mong ibigay.” (Self-care is the most important care you should give.)

6. “Tanggapin ang iyong sarili nang buong puso, kasama ang mga kakulangan at tagumpay.” (Accept yourself wholeheartedly, including your flaws and successes.)

7. “Ang pagkilala sa iyong halaga ang unang hakbang tungo sa pagmamahal sa sarili.” (Recognizing your worth is the first step towards self-love.)

8. “Huwag hayaang ang mga kahinaan mo ang magdikta sa iyong halaga bilang tao.” (Don’t let your weaknesses dictate your value as a person.)

9. “Ang sarili ay hindi dapat hinahanap sa iba, ito ay natatagpuan sa loob ng sarili.” (The self should not be sought in others; it is found within oneself.)

10. “Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagpapahalaga sa iyong buhay.” (Taking care of yourself is not selfishness; it is valuing your own life.)

11. “Ang pag-unawa sa iyong sarili ang nagbubukas ng pintuan patungo sa tunay na kaligayahan.” (Understanding yourself opens the door to true happiness.)

12. “Huwag kang mahiya na maging kakaiba, dahil iyan ang nagpapakita ng iyong tunay na sarili.” (Don’t be ashamed to be different, for that shows your true self.)

13. “Ang pagmamahal sa sarili ay ang pundasyon ng lahat ng uri ng pagmamahal.” (Self-love is the foundation of all types of love.)

14. “Ang iyong halaga bilang tao ay hindi nakasalalay sa pagtingin ng iba, kundi sa iyong sariling paniniwala.” (Your worth as a person is not determined by others’ opinions but by your own belief.)

15. “Ang iyong pagkatao ay isang alamat na dapat mong ipagmalaki.” (Your identity is a legend that you should be proud of.)

16. “Huwag mong hayaang ang mundo ang magmold sa iyo, ikaw ang nagmamay-ari ng sarili mong paghubog.” (Don’t let the world mold you; you own the shaping of yourself.)

17. “Sa paghahanap ng sarili, minsan kailangan nating mawala sa daan na pamilyar.” (In the search for oneself, sometimes we need to get lost on a familiar path.)

18. “Sa bawat pagkakataon na tumatakbo ka sa mundo, tandaan mong kasama mo ang iyong sarili.” (In every journey you take in the world, remember that you have yourself.)

19. “Ang tunay na kagandahan ay hindi nasa pisikal na anyo, kundi nasa loob na naglalabas ng liwanag.” (True beauty is not in physical appearance but in the inner light that radiates.)

20. “Bago mo alagaan ang iba, siguraduhin mong alagaan mo muna ang iyong sarili.” (Before taking care of others, make sure to take care of yourself first.)

21. “Ang iyong mga pangarap at ambisyon ay hindi dapat mabawasan ng takot o pagdududa sa iyong sarili.” (Your dreams and ambitions should not be diminished by fear or self-doubt.)

22. “Ang iyong kakayahan ay hindi limitado ng iyong mga kahinaan, kundi ng iyong pagtanggap sa sarili.” (Your abilities are not limited by your weaknesses but by your acceptance of yourself.)

23. “Ang iyong mga pagkakamali ay hindi nagmamarka sa iyo, ito ay mga aral na nagpapalago sa iyong pagkatao.” (Your mistakes do not define you; they are lessons that nurture your identity.)

24. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi nakabase sa kahusayan, kundi sa pag-aaruga na ibinibigay mo sa iyong sarili.” (Self-love is not based on excellence but on the care you give to yourself.)

25. “Ang iyong pagkakamali ay hindi pagsuko, ito ay pagkakataon upang bumangon at patuloy na lumaban.” (Your mistake is not a surrender; it is an opportunity to rise and keep fighting.)

26. “Hindi hadlang ang iyong mga kahinaan, ito ang nagbibigay-daan sa iyo upang maging matatag.” (Your weaknesses are not obstacles; they pave the way for your strength.)

27. “Ang pagkilala sa iyong sarili ay isang daan na patungo sa kaligayahan at tagumpay.” (Recognizing yourself is a path to happiness and success.)

28. “Hindi mo kailangan ng pag-apruba ng iba upang maging totoo sa iyong sarili.” (You don’t need others’ approval to be true to yourself.)

29. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi katumbas ng kayabangan, ito ay pagkilala sa iyong sariling halaga.” (Self-love is not arrogance; it is recognizing your own worth.)

30. “Ang tunay na kasiyahan ay makakamtan lamang sa pagtanggap at pagmamahal sa iyong sarili.” (True happiness can only be achieved through acceptance and love for yourself.)

In conclusion, these Tagalog quotes about self serve as reminders of the power that lies within us to shape our own lives. They remind us to embrace our uniqueness, to love ourselves unconditionally, and to strive for growth and self-improvement. May these words resonate with you and ignite a spark of self-discovery as you navigate the intricacies of your own journey. Remember, in the words of our ancestors, “Ang tunay na lakas ay nasa loob mo,” which translates to “True strength lies within you.”

Funny quotes tagalog about self

Welcome to our hilarious collection of Funny Tagalog Quotes about self! Sometimes, the best way to deal with life’s ups and downs is to find humor in ourselves. In this blog, we’ve gathered some of the funniest quotes that will make you laugh and maybe even relate to some of the comical situations we often find ourselves in. So sit back, relax, and get ready for a dose of laughter as we explore these amusing quotes about self in Tagalog!

1. “Akala ko nasa peak na ako ng kagwapuhan, pero pagtingin ko sa salamin, may bukels na naman ako.” (I thought I reached the peak of handsomeness, but when I looked in the mirror, I saw another pimple.)

2. “Laging sinasabi nila, ‘Love yourself.’ Eh ako, self-esteem na nga lang, hindi ko pa mahanap.” (They always say, ‘Love yourself.’ Well, I can’t even find my self-esteem.)

3. “Sa sobrang pagmamahal ko sa sarili ko, binoto ko ang sarili ko bilang presidenteng ng buhay ko. Tapos natalo ako.” (I loved myself so much that I voted for myself as the president of my life. And then I lost.)

4. “Ako yung tipo ng tao na nagde-demand ng loyalty pero hindi naman matapatin sa sibuyas.” (I’m the type of person who demands loyalty but can’t even be faithful to onions.)

5. “Ang kalaban ko sa buhay? Matatangkad na mga salamin sa mall!” (My enemies in life? Those tall mirrors in malls!)

6. “Kapag may kailangan akong tandaan, isinusulat ko sa kamay ko. Pero lagi kong nakakalimutan na may sulat pala doon.” (When I need to remember something, I write it on my hand. But I always forget that there’s writing there.)

7. “Pagdating sa talents, ang pinakamalakas kong talent ay manghiram ng pera at hindi na ibalik.” (When it comes to talents, my strongest talent is borrowing money and never returning it.)

8. “Nag-diet ako ng isang linggo, pero wala pa ring nangyari. Nagtaka pa ako kung bakit hindi ako pumayat, hanggang nalaman kong kinain ko yung diet pills bilang baon.” (I went on a diet for a week, but nothing happened. I even wondered why I didn’t lose weight, until I found out that I ate the diet pills as my packed lunch.)

9. “Laging sinasabi ng mga tao, ‘Kapag may tiyaga, may nilaga.’ Eh ako, nagtiyaga na, pero hanggang ngayon, pancit canton pa rin niluluto ko.” (People always say, ‘If you have patience, you’ll have a delicious dish.’ Well, I’ve been patient, but until now, I’m still cooking instant noodles.)

10. “Ang tanong sa’kin, ‘Ano na ba’ng plano mo sa buhay?’ Sagot ko, ‘Magpaka-busy lang. Para pag tinanong mo ulit, hindi ko na kailangang mag-isip ng bago.'” (The question asked of me is, ‘What are your plans in life?’ My answer is, ‘Just keep busy. So when you ask me again, I don’t have to think of something new.’)

11. “Laging may haharang sa daan ng mga pangarap ko. Palagi kong nadi-discover, yung sarili ko pala yun.” (There’s always something blocking the path to my dreams. I always discover it’s myself.)

12. “Sabi nila, ‘Kapag may tiyaga, may nilaga.’ Eh ako, feeling ko, niluto na nilaga ko, kaso yung tiyaga ko, nawala.” (They say, ‘If you have patience, you’ll have a delicious dish.’ Well, I feel like I already cooked the dish, but my patience disappeared.)

13. “Ang swerte ko, may built-in GPS ako. Pero ang problema, lagi akong mali ng direksyon.” (I’m lucky, I have a built-in GPS. But the problem is, I always get the wrong direction.)

14. “Bakit ang bilis maubos ng pera ko? Baka sa utak ko, hindi budget-friendly ang processor.” (Why do I run out of money so quickly? Maybe my brain has a non-budget-friendly processor.)

15. “Nagpapanggap akong mayayaman sa harap ng tindera ng bakeshop. Pero alam ko naman, yung barya sa bulsa ko, hindi pantapal sa butas ng donut.” (I pretend to be rich in front of the bakery cashier. But I know that the coins in my pocket can’t cover the hole in the donut.)

16. “Ang swerte ng mga naglalakad sa harap ko. Parang free wifi, kasi lagi akong nagko-connect.” (People who walk in front of me are lucky. It’s like free wifi because I always connect with them.)

17. “Hindi ako babaero. Hinahayaan ko lang yung mga babae na i-explore ang buhay nila, tapos saka sila babalik sa’kin pag saktong wala na silang maisip.” (I’m not a playboy. I just let women explore their lives, and then they come back to me when they can’t think of anyone else.)

18. “Akala ko mahirap lang ako sa pera. Yun pala, pati sa attention, mahirap rin ako.” (I thought I was just poor in money. Turns out, I’m also poor in attention.)

19. “Sa panahon ngayon, dapat laging ready-to-eat. Kaya hindi ako nag-aasawa, hindi pa ako ready-to-cook.” (In this day and age, you should always be ready-to-eat. That’s why I’m not getting married yet, I’m not ready-to-cook.)

20. “Bakit lahat ng gwapo, taken na? Baka pag lumandi ako, kunwari lang.” (Why are all the handsome ones taken? Maybe if I flirt, it’s just pretend.)

21. “Ang buhay ko parang siomai. Laging may kulang.” (My life is like siomai. There’s always something missing.)

22. “May binili akong panyo. Ang tagline, ‘Always ready.’ Pero sa pagkakataon ko, laging nawawala kapag kailangan ko na.” (I bought a handkerchief. The tagline says, ‘Always ready.’ But in my case, it always disappears when I need it.)

23. “Ang swerte ng mga taong napapaligiran ng mga tangang kaibigan. Hindi lang sila nag-iisa, feeling nila, genius sila.” (People who are surrounded by foolish friends are lucky. They’re not alone, and they feel like geniuses.)

24. “Sabi nila, ‘When life gives you lemons, make lemonade.’ Eh ako, nung binigyan ako ng lemon, tinapon ko na lang. Ayoko ng matamis, bawal sa diet.” (They say, ‘When life gives you lemons, make lemonade.’ Well, when I was given a lemon, I just threw it away. I don’t like sweet things, it’s not allowed in my diet.)

25. “Napansin ko, mas mabilis ako mag-react sa ‘low battery’ ng cellphone ko kaysa sa mga red flags sa relationship ko.” (I noticed that I react faster to the ‘low battery’ warning on my phone than to the red flags in my relationship.)

26. “Akala ko naglakad ako ng straight path. Yun pala, nag-zigzag lang ako dahil sa mga kanto ng crush ko.” (I thought I was walking on a straight path. Turns out, I was just zigzagging because of my crush’s corners.)

27. “Hindi ko na kailangan mag-travel para makaranas ng jetlag. Paglabas ko ng bahay, jetlag na agad sa katawan ko.” (I don’t need to travel to experience jetlag. As soon as I step out of the house, I already have jetlag in my body.)

28. “Ang swerte ng mga taong mabilis mag-diet. Ako naman, mabilis lang sa kumain.” (People who can diet quickly are lucky. As for me, I’m just quick at eating.)

29. “Gusto kong maging organized, kaso hindi ko mahanap yung notes ko kung saan ko isinulat ang plano ko para maging organized.” (I want to be organized, but I can’t find my notes where I wrote down my plan to be organized.)

30. “Ang tao, parang gasolina. Kapag masyado kang mabilis, malalaman mo agad kung hanggang saan lang ang abot mo.” (People are like gasoline. If you’re too fast, you’ll quickly find out your limits.)

We hope you had a great time reading these funny quotes about self in Tagalog. Laughter truly is the best medicine, and what better way to lighten up your day than with a good laugh at our own quirks and follies? Remember, it’s okay to laugh at yourself and not take life too seriously. Share these quotes with your friends and family to spread the joy and bring a smile to their faces as well. Until next time, keep laughing and embracing the humorous side of life!

Caption quotes about self tagalog

Self-reflection and introspection play a significant role in our personal growth and development. Through the power of words, Tagalog caption quotes about self offer insights and inspiration, guiding us on our journey of self-discovery. These quotes encapsulate the essence of self-awareness and encourage us to embrace our uniqueness. Let’s explore a collection of captivating caption quotes that will ignite the flame within and foster a deeper understanding of ourselves.

1. “Hindi ako maganda sa iyong mga mata, pero maganda ako sa mata ko.” (I may not be beautiful in your eyes, but I am beautiful in my own.)

2. “Mahalin mo ang iyong sarili bago mahalin ng iba.” (Love yourself before expecting others to love you.)

3. “Ang tunay na ganda ay nagmumula sa loob.” (True beauty comes from within.)

4. “Kapag minahal mo ang iyong sarili, hindi ka na mangangailangan ng pag-apruba ng iba.” (When you love yourself, you no longer seek validation from others.)

5. “Hindi mo kailangang maging perpekto para maging kahanga-hanga.” (You don’t have to be perfect to be amazing.)

6. “Naniniwala ako sa aking kakayahan at sa aking potensyal.” (I believe in my abilities and my potential.)

7. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kayabangan, ito ay pagpapahalaga sa sarili.” (Self-love is not arrogance; it is self-respect.)

8. “Ang aking mga pagkakamali ay bahagi ng aking paglago at pag-unawa sa sarili.” (My mistakes are part of my growth and self-understanding.)

9. “Aking tinatanggap ang lahat ng bahagi ng aking pagkatao, kahit ang mga hindi perpekto.” (I embrace all aspects of my being, even the imperfect ones.)

10. “Sa bawat tagumpay at kabiguan, ako’y patuloy na bumabangon at nagpapatuloy.” (In every success and failure, I keep rising and moving forward.)

11. “Ako ang may hawak ng aking kapalaran at kaya kong baguhin ang direksyon ng aking buhay.” (I hold my own destiny, and I can change the direction of my life.)

12. “Hindi ako kawalan, ako ay isang malaking pagkakataon.” (I am not a loss; I am a great opportunity.)

13. “Ang aking mga pangarap ay hindi malabo, kundi malinaw na direksyon.” (My dreams are not blurry; they are clear directions.)

14. “Ako’y may iba’t ibang kulay at hugis, ngunit maganda ang kinalalagyan ko.” (I come in different colors and shapes, but I am beautifully positioned.)

15. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi katumbas ng kayabangan; ito ay pagkilala sa aking halaga.” (Self-love is not arrogance; it is recognizing my worth.)

16. “Ako ang may huling pasya sa aking buhay, kaya’t mas pinapakinggan ko ang aking puso.” (I have the final say in my life, so I listen to my heart.)

17. “Hindi ako naghahanap ng pag-ibig sa iba, dahil ako mismo ang puno ng pag-ibig.” (I am not seeking love from others because I am the source of love.)

18. “Sa bawat hamon, ako’y lumalakas at lumalago.” (In every challenge, I grow stronger and bigger.)

19. “Ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagkakamali; ito ay isang paalala na mahalin ko ang a king sarili nang lubos.” (Self-love is not selfishness; it is a reminder to love myself completely.)

20. “Ako ang may huling kapangyarihan sa aking buhay; ako ang sumusulat ng aking sariling istorya.” (I have the ultimate power in my life; I am the author of my own story.)

21. “Ang aking mga hangarin at ambisyon ay hindi hanggang doon na lang, kundi patuloy na lumalawak.” (My aspirations and ambitions are not limited; they keep expanding.)

22. “Kahit may mga taong hindi naniniwala sa akin, patuloy akong naniniwala sa sarili ko.” (Even if there are people who don’t believe in me, I continue to believe in myself.)

23. “Ang aking mga pagkakamali ay hindi sumasakay sa pagkatao ko; sila’y nagtuturo sa akin ng leksyon.” (My mistakes do not define me; they teach me lessons.)

24. “Ako ang may kapangyarihan na piliin kung paano ako makikita ng iba.” (I have the power to choose how others see me.)

25. “Ang aking pagkatao ay hindi natatapos sa mga salita ng iba; ito’y nabubuo sa mga kilos at desisyon ko.” (My identity is not defined by the words of others; it is shaped by my actions and decisions.)

26. “Hindi ako nagtatago sa likod ng isang maskara; ipinapakita ko ang tunay kong sarili.” (I don’t hide behind a mask; I show my true self.)

27. “Ang aking mga pangarap ay hindi pantasya; ito’y mga mithiin na may katotohanan.” (My dreams are not fantasies; they are aspirations grounded in reality.)

28. “Kahit sa gitna ng mga pagsubok, patuloy kong pinapanatili ang aking pag-asa at positibong pananaw.” (Even in the midst of challenges, I continue to hold onto hope and a positive outlook.)

29. “Ang pagkakamali ay hindi pagkatalo; ito’y isang oportunidad para matuto at bumangon muli.” (Mistakes are not failures; they are opportunities to learn and rise again.)

30. “Sa pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili, ako’y lumalakas at umaasenso.” (In loving and valuing myself, I grow stronger and prosper.)

In the realm of self-discovery, Tagalog caption quotes about self serve as a beacon of light, guiding us towards self-acceptance and personal growth. They remind us that embracing our individuality is the key to unlocking our true potential. As we navigate life’s twists and turns, let these quotes be a constant reminder to embrace our flaws, celebrate our strengths, and cultivate a deep love and appreciation for the incredible individuals we are. May these caption quotes continue to inspire and empower us on our journey of self-exploration.

Quotes about self love tagalog

Welcome to our blog, where we explore the beauty and power of self-love through inspiring quotes in Tagalog. In a world that often tries to define our worth, it is crucial to embrace ourselves wholly and unconditionally. Through these heartfelt words, we aim to encourage and uplift you on your journey of self-discovery and self-acceptance.

1. “Mahalin mo ang sarili mo dahil iyan ang simula ng lahat ng magagandang bagay sa buhay.” (Love yourself because that is the beginning of all wonderful things in life.)

2. “Sa pagmamahal sa sarili, natututunan natin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan.” (In loving ourselves, we learn the true meaning of happiness.)

3. “Ikaw ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay, kaya’t alagaan at mahalin mo ang sarili mo nang buong puso.” (You are the most important person in your life, so take care of and love yourself wholeheartedly.)

4. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili; ito ay pagbibigay halaga sa iyong sarili upang maipamahagi mo rin ito sa iba.” (Self-love is not selfishness; it is valuing yourself so you can share that love with others.)

5. “Mahalin mo ang iyong mga kahinaan, dahil dito mo matatagpuan ang iyong lakas at tapang.” (Love your weaknesses, for it is where you will find your strength and courage.)

6. “Huwag mong hintayin na iba ang magbigay sa iyo ng pagmamahal na hinahanap mo. Simulan mo ito sa sarili mo.” (Don’t wait for others to give you the love you seek. Start with yourself.)

7. “Sa bawat pagkakamali mo, mayroon kang pagkakataong magpatawad at magsimula muli. Mahalin mo ang sarili mo sa kabila ng lahat.” (In every mistake you make, you have the opportunity to forgive and start anew. Love yourself despite everything.)

8. “Ikaw ang may kakayahang ibahin ang iyong mundo. Simulan mo ito sa pagmamahal sa sarili.” (You have the power to change your world. Start with loving yourself.)

9. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi lamang nararamdaman, kundi ginagawa. Gawin mong isang gawain na mahalin ang sarili mo araw-araw.” (Self-love is not just a feeling, but an action. Make it a daily practice to love yourself.)

10. “Kapag minahal mo ang iyong sarili, wala nang puwedeng pumasok at saktan ka ng iba.” (When you love yourself, no one else can enter and hurt you.)

11. “Kapag nagmamahal ka ng iba, huwag mong kalimutan na dapat mahalin mo rin ang sarili mo.” (When you love others, don’t forget to love yourself too.)

12. “Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob. Mahalin at tanggapin mo ang iyong sarili, at ang mundo ay magiging maganda sa iyong paningin.” (True beauty comes from within. Love and accept yourself, and the world will be beautiful in your eyes.)

13. “Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ang sarili mo. Sa kabila ng iyong mga kahinaan, ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal.” (You don’t need to be perfect to love yourself. Despite your weaknesses, you are deserving of love.)

14. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi depinisyon ng iba, kundi depinisyon mo sa iyong sarili.” (Self-love is not defined by others but by your own definition of yourself.)

15. “Ikaw ay may kakayahan, may kagandahan, at may halaga. Mahalin at ipagmalaki ang sarili mo.” (You are capable, beautiful, and valuable. Love and be proud of yourself.)

16. “Sa pagmamahal sa sarili, binibigyan natin ng lakas ang ating kalooban na harapin ang mga hamon ng buhay.” (In loving ourselves, we give strength to our spirit to face life’s challenges.)

17. “Bago ka mahalin ng iba, mahalin mo muna ang sarili mo nang buong buo.” (Before others love you, love yourself completely.)

18. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagyayabang, kundi pagkilala sa iyong sariling halaga.” (Self-love is not arrogance but recognizing your own worth.)

19. “Ang totoo, ang sarili natin ang unang dapat nating mahalin at yakapin.” (The truth is, we should love and embrace ourselves first.)

20. “Mahalin mo ang iyong mga imperfections dahil doon lumalabas ang tunay mong ganda.” (Love your imperfections because that’s where your true beauty shines.)

21. “Kapag tinanggap mo ang iyong sarili, mas madaling matanggap ang pagmamahal ng iba.” (When you accept yourself, it becomes easier to accept the love of others.)

22. “Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ikaw ay natatangi at may sariling ganda.” (Don’t compare yourself to others. You are unique and have your own beauty.)

23. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi ipagmamalaki sa iba, kundi sa iyong sariling pagkakakilanlan.” (Self-love is not bragging to others but to your own sense of self.)

24. “Mahalin mo ang bawat bahagi ng iyong katawan at kaluluwa, sapagkat iyan ang kumpletong ikaw.” (Love every part of your body and soul, for that is the complete you.)

25. “Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kalabisan, kundi pamamaraan ng pagbibigay halaga sa iyong sarili.” (Self-love is not excessive but a way of valuing yourself.)

26. “Hindi mo kailangang hingin ang pag-ibig at pagpapahalaga ng iba. Sa sarili mo ito dapat simulan.” (You don’t need to ask for love and appreciation from others. It should start within yourself.)

27. “Ang pagmamahal sa sarili ay pagtanggap na ikaw ay mahalaga at karapat-dapat sa pagmamahal.” (Self-love is accepting that you are important and deserving of love.)

28. “Sa pag-ibig sa sarili, natututunan nating magpatawad at magmahal nang buong-buo.” (In self-love, we learn to forgive and love completely.)

29. “Huwag mong hayaang iba ang magsabi kung gaano ka karapat-dapat. Mahalin at patunayan sa sarili mo na ikaw ay mahalaga.” (Don’t let others define your worth. Love and prove to yourself that you are valuable.)

30. “Sa bawat araw na binibigyan natin ng pagmamahal ang sarili, lumalapit tayo sa tunay na kaligayahan.” (With each day that we give ourselves love, we come closer to true happiness.)

As we come to the end of our exploration of Tagalog quotes about self-love, we hope that these words have touched your heart and reminded you of the importance of cherishing yourself. Self-love is a lifelong journey, filled with ups and downs, but remember that you are worthy of love and kindness, both from others and, most importantly, from yourself. Embrace your uniqueness, celebrate your strengths, and always remember to love yourself fiercely.