187+ Funny Animal Jokes Tagalog Questions 2024

Welcome to our blog, where laughter knows no language barriers! Get ready to unleash your funny bone as we present a collection of hilarious animal jokes, with a Tagalog twist. From witty puns to playful anecdotes, we’ve got your daily dose of laughter covered. Whether you’re a language enthusiast or simply looking for a good laugh, join us on this wild and pun-filled adventure through the animal kingdom. Let the giggles begin!
[toc]
Also check – Fliptop Jokes Battle Lines / Ano Ang Tawag Sa Jokes

Animal jokes tagalog

1. Ano ang tawag sa pusa na naglalakad sa gitna ng kalsada? EDSA Kitten!

2. Ano ang sinasabi ng daga kapag hindi siya sigurado? Dito ba o Sa Ratid?

3. Bakit ang bibe ay marunong magsuot ng sapatos? Para hindi siya ma-bulag!

4. Ano ang tawag sa ibon na laging walang pera? Malapit na maging isang Flying Rooster!

5. Ano ang tawag sa isang unggoy na walang balahibo? Kiri-Monkey!

6. Bakit hindi puwede ang mga pating sa Internet? Kasi baka sila ay mabangga sa server!

7. Ano ang tawag sa isang malambot na baka? Tender-moo!

8. Bakit hindi nag-aaral ang mga ibon? Kasi ang bird brain nila ay laging empty!

9. Ano ang tawag sa pusa na nangungulit sa mga damit? Fashionista Cat!

10. Bakit ang kalabaw ay laging malungkot? Kasi ang mga baka nga ay may cow-mpany, sila ay walang buffalo!

11. Ano ang tawag sa isang manok na puro kembot ang galaw? Chicken Dance-champion!

12. Bakit laging nagbabasa ng libro ang mga langgam? Kasi sila ay mga bookworms!

13. Ano ang tawag sa isang hipon na laging nagpapalit ng kulay? Chameleon-shrimp!

14. Bakit ang baboy ay ayaw sumama sa mga field trip? Kasi baka sila ay maging picnic!

15. Ano ang tawag sa pusa na nanghihingi ng pera? Purrr-nakit!

16. Bakit may long neck ang giraffe? Kasi ang short neck nila ay out of style na!

17. Ano ang tawag sa isang iguana na mahilig sa damit? Fashion Reptile!

18. Bakit malakas humikab ang baka? Kasi sila ay may beefy-lungs!

19. Ano ang tawag sa isang kuneho na mahilig sa horror movies? Scare-rabbit!

20. Bakit hindi puwede ang mga langgam sa military? Kasi baka sila ay maging general ants!

21. Ano ang tawag sa isang kambing na mahilig sa disco? Boogie-goat!

22. Bakit walang itlog ang mga ibon sa zoo? Kasi ang mga zoo eggs ay hindi binibili sa grocery!

23. Ano ang tawag sa pusa na mabilis mag-alis? Rushing-cat!

24. Bakit ang isda ay hindi marunong mag-bike? Kasi sila ay pawikan!

25. Ano ang tawag sa ibon na hindi marunong lumipad? Walk-king Bird!

26. Bakit hindi puwede ang mga bibe sa library? Kasi baka sila ay mapagalitan sa quack-ing noise nila!

27. Ano ang tawag sa isang unggoy na laging nagdi-diet? Banana-slim!

28. Bakit ang pusa ay palaging may siyam na buhay? Para kahit may kurot sila ay may 8 pa rin!

29. Ano ang tawag sa isang baboy na mahilig sa basketball? Swine Dunker!

30. Bakit ang mga ahas ay hindi marunong mag-trabaho? Kasi sila ay mga hiss-terious!

We hope you had a roaring good time with our collection of animal jokes in Tagalog! Laughter truly is a universal language, and we’re thrilled to have shared some lighthearted moments with you. Remember, humor is a great way to connect with others and brighten up your day. So, keep those jokes handy and share the laughter with friends and family. Thank you for joining us on this wild and whimsical journey through the animal kingdom. Until next time, keep smiling, keep laughing, and keep spreading joy!

Funny Animal jokes tagalog

Welcome to our hilarious corner of the internet, where we bring you the best Funny Animal jokes in Tagalog! Prepare to laugh out loud as we dive into a world filled with witty puns and rib-tickling punchlines featuring our furry and feathered friends. Whether you’re a cat lover, a dog enthusiast, or simply enjoy the antics of all creatures great and small, this collection of jokes is guaranteed to tickle your funny bone. So sit back, relax, and get ready to embark on a joyous adventure of laughter with our side-splitting animal-themed Tagalog jokes. Don’t blame us if you end up with a sore belly from laughing too hard!

1. Ano ang tawag sa malungkot na kalabaw? De-praised.

2. Bakit ang rabbit ay hindi mahilig sa kape? Kasi mas gusto nila ang hop-puccino!

3. Ano ang paboritong subject ng baka? Cows-tumer Math!

4. Bakit ang mga isda ay hindi naglalagay ng pera sa bangko? Kasi malulunod ang kanilang savings!

5. Ano ang tawag sa isang pagong na marunong sumayaw? Slow motion!

6. Saan nakatira ang pinakamalaking oso? Sa osopot!

7. Ano ang tawag sa asong napaka-talino? A-sote!

8. Ano ang sabi ng manok sa ibon? Itlog ka ba? Kasi sa’yo lang ako bumibida!

9. Ano ang tawag sa chicken na may superhero powers? Super-chick-en!

10. Bakit hindi pwedeng maging comedian ang pusa? Kasi pawang punchlines lang ang alam nila!

11. Ano ang sinabi ng elepante sa lion? ‘Wag mo akong takutin, ako ang nakatago sa likod mo!

12. Ano ang sabi ng isda nang mawala ang kanyang kahawak-hawak? “Di ko na kaya, giliw, di ko na kaya!”

13. Bakit ang lion ay mahirap magtago? Kasi palaging may mane-naw!

14. Ano ang tawag sa palaka na hindi marunong lumangoy? Frogget about it!

15. Ano ang sinabi ng isang banana sa ibon? “Peel-away na tayo!”

16. Bakit ang penguin ay hindi marunong lumipad? Kasi they just wing it!

17. Ano ang sabi ng isang bibe sa ibon? “Duck mo naman ako!”

18. Ano ang sabi ng mga bata sa rabbit na may magic trick? “Hare we go again!”

19. Bakit ang mga lamok ay hindi tumatanggap ng tamis na pagmamahal? Kasi blood type AB Negative sila!

20. Ano ang tawag sa hipon na sobrang pogi? Shrimp-ly irresistible!

21. Ano ang sabi ng kambing sa ibon? “Wool you be my friend?”

22. Bakit hindi matulog ang mga isda? Kasi ang daming isyu sa kanilang buhay!

23. Ano ang sabi ng mga unggoy nang mawala ang saging nila? “Bahala na si banana!”

24. Bakit ang mga ibon ay nakatira sa taas ng mga puno? Kasi gusto nila maging high-flyers!

25. Ano ang tawag sa isang pusa na may eight lives? Super-meow!

26. Ano ang sabi ng pusa sa ibon? “Meow and forever!”

27. Bakit hindi dapat bigyan ng pera ang mga daga? Baka maging rodent rich sila!

28. Ano ang tawag sa isang butiki na may sunglasses? Cool-blooded!

29. Ano ang sabi ng kuto sa pulgas? “Kaw-in mo ako!”

30. Bakit ang mga langgam ay magaling sa math? Kasi they always find the common denominator!

We hope you had a roaring good time exploring our collection of Funny Animal jokes in Tagalog. Laughter truly is the best medicine, and what better way to brighten your day than with some lighthearted humor featuring our furry friends? Remember, a smile on your face and a chuckle in your heart can go a long way in spreading joy to others. So the next time you need a pick-me-up or want to share a giggle with friends and family, don’t forget to revisit these hilarious animal-themed jokes. Thank you for joining us on this laughter-filled adventure, and may your days always be filled with laughter and joy!

Animal jokes tagalog questions

Welcome to our English blog filled with hilarious animal jokes in Tagalog! If you’re ready to have a good laugh, you’ve come to the right place. We’ve curated a collection of rib-tickling questions and puns that will surely brighten up your day. Whether you’re an animal lover or simply enjoy a good joke, these Tagalog animal jokes will leave you grinning from ear to ear. Get ready for some paw-some humor and let the laughter begin!

1. Anong tawag sa matabang aso? Chubby Chubby.

2. Bakit malungkot ang ibon? Kasi hindi siya maka-flap ng wings.

3. Ano ang tawag sa pusa na hindi marunong magsalita? Pusa-tula.

4. Bakit sinampal ng isda ang pusa? Dahil gusto niyang magkaroon ng kahapon.

5. Ano ang tawag sa galit na bibe? Sisiw.

6. Ano ang tawag sa rabbit na nawawala ang kahabaan ng tenga? Isang “Short-hop” bunny.

7. Anong hayop ang palaging malungkot? Anak ng kalabaw.

8. Anong ibon ang maraming trabaho? Si “Busy Bee.”

9. Bakit mahilig ang mga isda sa internet? Dahil gusto nilang mag-“surf.”

10. Ano ang tawag sa pusa na nagpapalakas? Exercise Mew.

11. Bakit malas ang palaka sa paglalakad? Kasi laging nangungulasot.

12. Ano ang tawag sa aso na malakas huminga? Asth-ma-tarrier.

13. Bakit hindi sumasabog ang mga ibon? Kasi hindi sila bombilya.

14. Ano ang sinabi ng isang kalabaw sa kapwa niya kalabaw? “Pare, tumataba ka yata!”

15. Ano ang tawag sa malanding alimango? Casanova-crab.

16. Bakit laging handa ang mga langgam? Kasi bida sila sa “Ant-icipation.”

17. Ano ang tawag sa asong sumasayaw? Paw-rty Animal.

18. Bakit ang mga isda ay laging malamig ang katawan? Dahil sila ay cold-fish.

19. Ano ang sabi ng pagong sa taong nagmamadali? “Pagbigyan mo naman ako, slow down.”

20. Ano ang tawag sa rabbit na hindi marunong magluto? Ketchup.

21. Bakit nagpapalinis ang mga ahas? Kasi gusto nilang maging “snake and span.”

22. Ano ang tawag sa manok na nagkakasakit? Si “Fowl.”

23. Bakit galit ang leon sa cellphone? Kasi ang tawag sa kanya, “Roar”aming.

24. Ano ang tawag sa kuneho na hindi maganda ang pakiramdam? Si “Achoo”n Bunny.

25. Bakit tumalon ang ahas mula sa kahoy? Dahil mabaho na raw ang barkada niya.

26. Ano ang sabi ng isda sa iba pang isda? “Sea” you later!

27. Bakit laging nakaupo ang mga ibon sa electric wires? Kasi ayaw nilang mag-“shock.”

28. Ano ang tawag sa baka na nag-gym? Beefcake.

29. Bakit hindi sumasakit ang paa ng ibon? Kasi hindi sila nag-a-“tweet.”

30. Ano ang sinabi ng daga sa kotse? “Sige, sakay na, ngayon lang ako may driver’s mouse.”

We hope you had a fantastic time exploring our collection of animal jokes in Tagalog! Laughter is indeed the best medicine, and these jokes have surely brought some much-needed joy into your day. From witty puns to clever wordplay, animals have never been so amusing. Feel free to share these jokes with your friends and family to spread the laughter even further. Remember, a good joke can always brighten someone’s day, so keep the smiles going. Stay tuned for more entertaining content and keep laughing like a hyena!

Animal jokes tagalog questions and answers

Welcome to our animal-themed Tagalog joke extravaganza! Get ready to laugh out loud as we present 30 hilarious animal jokes along with their clever answers. From witty cats to daring ducks and everything in between, these jokes will tickle your funny bone and bring a smile to your face. Whether you’re an animal lover or simply in need of a good laugh, join us on this humorous journey filled with puns, wordplay, and the charm of Tagalog language. Let’s dive into the world of animal jokes and embrace the joy they bring!

1. Ano ang sinabi ng isda nang may lumapit na ibon?
Sagipin mo ako! Ako’y nasa bingit ng pagkakabangka!

2. Ano ang paboritong kasabihan ng pusa?
“Bahay kubo, kahit maliit, basta’t puno ng daga, masaya ang buhay!”

3. Ano ang tawag sa manok na sumablay sa pagtalon?
Atakbo!

4. Bakit hindi nagtuturo ang mga ahas?
Kasi wala silang talim.

5. Ano ang tawag sa kalabaw na pogi?
Buffalo-nget!

6. Ano ang tawag sa daga na may motor?
Motorsiklo!

7. Ano ang tawag sa kalabaw na nasa ilalim ng lupa?
Kabayo!

8. Ano ang sabi ng kalabaw nang makita niya ang tindera ng sorbetes?
“Apo, bigyan mo ako ng ice cream! Gusto ko magkape.”

9. Ano ang tawag sa isang pusa na may mahabang buhok?
Si-kuting!

10. Bakit takot ang mga pusa sa computer?
Baka may mouse!

11. Ano ang sabi ng isang ibon sa isang ibon na lumilipad nang mababa?
“Nakakalunok ka naman!”

12. Ano ang tawag sa isang bibe na naging prinsesa?
Dyahe-ka!

13. Ano ang tawag sa isang hipon na mataba?
Super-sized shrimp!

14. Ano ang tawag sa baboy na may cellphone?
Cellboar!

15. Ano ang tawag sa langgam na bampira?
Fang-gam!

16. Ano ang tawag sa daga na may sungay?
Ma-dagang!

17. Bakit takot ang palaka sa computer?
Baka may email!

18. Ano ang tawag sa pusa na nasa gitna ng daan?
Road-kill!

19. Ano ang sabi ng kalabaw sa ibon na hindi marunong lumipad?
“Fly na!”

20. Ano ang tawag sa pusa na hindi marunong mag-meow?
Paw-tato!

21. Ano ang tawag sa daga na marunong mag-English?
Mouse-turt!

22. Bakit takot ang elepante sa pusa?
Kasi kahit malaki, may pusa pa rin!

23. Ano ang tawag sa isang manok na walang pakpak?
Manok-ding!

24. Ano ang sinabi ng bibe nang mag-crossing sa kalsada?
Duck-tape!

25. Ano ang tawag sa pusa na nag-aral sa eskuwela?
Cat-alytic!

26. Ano ang sabi ng pari sa mga langgam?
“Mag-pray ka lang gami.”

27. Ano ang tawag sa isang baka na naka-slippers?
Moo-ve in slippers!

28. Ano ang tawag sa langgam na hindi marunong mag-fly?
Land-gam!

29. Ano ang sabi ng unggoy nang makita niya ang saging?
“Aba, kahawig ko!”

30. Ano ang tawag sa daga na sumablay sa pag-akyat ng puno?
Sa baba yung daga!

We hope you’ve enjoyed our collection of animal jokes in Tagalog! Laughter truly is the best medicine, and these light-hearted jokes have surely brought a smile to your face. From fish and birds to cats and dogs, these jokes have showcased the playful side of our furry and feathered friends. We hope these jokes have brightened your day and added a touch of humor to your life. Remember, when life gets a little too serious, it’s always good to take a break and indulge in some laughter. Keep sharing these jokes with your loved ones and spread the joy!