Best 167+ Funny Anong Tawag Sa Jokes 2024

What’s the name for those hilarious one-liners? Introducing ‘Anong Tawag Sa Jokes’ – your ultimate source of laughter! This blog is your go-to destination for witty and amusing jokes in the Filipino language. Get ready to crack up as we explore the world of puns, riddles, and clever wordplay. Join us on this laughter-filled journey as we share the funniest ‘anong tawag sa’ jokes that will leave you in stitches. Brace yourself for a dose of humor that will brighten up your day!
[toc]
Also check – Tagalog Jokes / Animal Jokes Tagalog

Anong tawag sa jokes

1. Anong tawag sa taong laging kasama sa party? Partyphile!

2. Anong tawag sa taong may napakataas na pitch ng boses? Hayskul!

3. Anong tawag sa magician na hindi marunong magsalita? Magic-tata!

4. Anong tawag sa isda na matalino? Isdang-gineer!

5. Anong tawag sa taong may dalang panahon? Panadero!

6. Anong tawag sa pagkain ng ninja? Kanin-ja!

7. Anong tawag sa taong laging umaabot ng alas-dose? Matatas!

8. Anong tawag sa taong madalas nakasakay sa bus? Bustinadong tao!

9. Anong tawag sa pag-aaral ng mga hayop? Animalysis!

10. Anong tawag sa matandang superhero? Lola-fly!

11. Anong tawag sa lalaking natutulog habang nagba-bike? Nakahalubilo!

12. Anong tawag sa babaeng palaging naka-green? Greenteenager!

13. Anong tawag sa bata na sumakay sa kalabaw? Batang kabaw-baw!

14. Anong tawag sa taong naglakad nang nakadapa? Taong babad-kamao!

15. Anong tawag sa pagkain ng mga isda sa ilalim ng lupa? Inihawmokong manok!

16. Anong tawag sa uring lalaking sumasayaw ng ballet? Ballerino!

17. Anong tawag sa kape na may patis? Kape-sisig!

18. Anong tawag sa asong nagnakaw ng pustiso? Tooth thief!

19. Anong tawag sa taong nanalo sa pustahan? Bet-eran!

20. Anong tawag sa pinakamagandang ibon? Swa-gle!

21. Anong tawag sa pagkain ng pulis? Kaindibidwal!

22. Anong tawag sa pagkain ng higanteng insekto? Kape-rantula!

23. Anong tawag sa binabahang mga hayop? Buangkaw!

24. Anong tawag sa tindera ng lapis? Lapitendera!

25. Anong tawag sa basketball player na hindi marunong mag-shoot? Ball-bo!

26. Anong tawag sa taong sumasayaw na parang nalulunod? Dance-drowner!

27. Anong tawag sa taong laging bitbit ang cellphone? Selponista!

28. Anong tawag sa pagkain ng langgam? Lugam!

29. Anong tawag sa taong nagsuot ng damit sa maliit na poste? Postura!

30. Anong tawag sa taong may maraming kapatid na pare-pareho ang pangalan? Sibling-name!

Thank you for joining us on this hilarious journey through ‘Anong Tawag Sa Jokes.’ We hope these jokes brought a smile to your face and brightened up your day. Laughter truly is the best medicine, and we’re thrilled to have shared these humorous moments with you. Stay tuned for more side-splitting puns, riddles, and wordplay as we continue to keep the laughter rolling. Remember, when life gets tough, a good ‘anong tawag sa’ joke is just a click away. Keep laughing and spreading joy wherever you go!

Anong sabi jokes

Laughter is said to be the best medicine, and when it comes to jokes, the Anong Sabi jokes never fail to bring a smile to our faces. These witty and pun-filled jokes have become popular among Filipinos, spreading joy and laughter everywhere they go. In this blog, we will delve into the world of Anong Sabi jokes, exploring their clever wordplay and hilarious punchlines that never fail to entertain.

1. Anong sabi ng eskwelahan sa bato? “Ikaw ang batong pasaporte mo sa kinabukasan!”

2. Anong sabi ng taksi sa traffic? “Wag kang mainip, darating din ako sa destinasyon mo!”

3. Anong sabi ng upuan sa lamesa? “Hala, ang taas mo naman! Umaangat ka nang umaangat!”

4. Anong sabi ng kanin sa kaldero? “Huwag mo kong kalimutan, ako ang pampatagal sa gutom mo!”

5. Anong sabi ng eraser sa lapis? “Mabura man ang mga pagkakamali, tutulong ako sa’yo na itama ang mga ito!”

6. Anong sabi ng payong sa ulan? “Huwag kang matakot, ilalabas kita sa kahit anong bagyo!”

7. Anong sabi ng bangus sa tali? “Ako’y hindi taliliit, malaki lang ang aking tiyansing!”

8. Anong sabi ng pusa sa mouse? “Huli ka na sa balita, wireless na ang uso!”

9. Anong sabi ng puno sa taong umakyat? “Huwag kang mag-alala, kaya mong bumaba!”

10. Anong sabi ng pader sa bintana? “Kahit na wala ka dito, patuloy akong titingala!”

11. Anong sabi ng bibig sa ngipin? “Wag kang mag-alala, tutulong akong pumino!”

12. Anong sabi ng upuan sa tao na umupo? “Thank you for chair-ing your time with me!”

13. Anong sabi ng panyo sa ilong? “Kapit lang, malalampasan din natin ‘to!”

14. Anong sabi ng eroplano sa kalapit na nuwespaper? “Ingat ka lang, baka ma-news ka!”

15. Anong sabi ng kape sa asukal? “Tara, magpakasweet tayo!”

16. Anong sabi ng araw sa umaga? “Good morning! Handa na akong magpainit!”

17. Anong sabi ng taho sa binili niya? “Maraming salamat po sa pagtaho sa’kin!”

18. Anong sabi ng bintana sa pintuan? “Pwede ka bang pumasok nang bukas-bukas?”

19. Anong sabi ng hagdanan sa taong aakyat? “Step by step, malalampasan natin ‘to!”

20. Anong sabi ng gripo sa tubig? “Sige lang, flow lang tayo!”

21. Anong sabi ng cellphone sa charger? “Salamat at in-charge ka sa akin!”

22. Anong sabi ng tindera ng fishball sa mga customer? “Isaw-sarap n’yo dito, mga suki!”

23. Anong sabi ng lampara sa ilaw? “Buksan mo ako, gusto ko magliwanag!”

24. Anong sabi ng patatas sa karne? “Hindi lang ikaw ang may karne sa buhay ko, patatas rin!”

25. Anong sabi ng tricycle sa pasahero? “Hatid-kita sa kahit saan, basta’t sa tricycle lang!”

26. Anong sabi ng upuan sa taong aalis? “Huwag mo naman akong iwan, hindi pa ako ready!”

27. Anong sabi ng lapis sa papel? “Write lang nang write, hindi ako magsasawa!”

28. Anong sabi ng damit sa tao? “Suot-suot mo ako nang maligaya!”

29. Anong sabi ng tingga sa pusa? “Huwag ka ngang tingga-tinggahan, kumilos ka na!”

30. Anong sabi ng kalendaryo sa nagtanong ng araw? “Tingnan mo ko, andito naman ako!”

Anong Sabi jokes have proven to be a delightful way to lighten the mood and bring a sense of amusement to our lives. These jokes have become a beloved part of Filipino culture, showcasing the creativity and humor of the people. Whether shared among friends, in social gatherings, or online platforms, Anong Sabi jokes continue to bring laughter and create a sense of camaraderie. So, the next time you need a good laugh, remember the joyous world of Anong Sabi jokes and let the laughter fill the air.

Anong tawag jokes showtime

Ladies and gentlemen, get ready for a rib-tickling experience like no other! Welcome to “Anong Tawag Jokes Showtime,” where we bring you a delightful lineup of hilarious jokes that will have you rolling with laughter. Prepare to be entertained as we showcase a collection of witty puns, clever one-liners, and playful riddles that are guaranteed to brighten your day. Sit back, relax, and get ready for an unforgettable laughter-filled show that will leave you in stitches!

1. Anong tawag sa mambobola na nagpunta sa Showtime? – Buzzer beater!

2. Anong tawag sa dancer na malakas ang kabog ng dibdib? – Cardio King!

3. Anong tawag sa matalinong comedian na sumali sa Showtime? – Brilliant Punchline!

4. Anong tawag sa singer na hindi marunong magbasa ng nota? – Note-less Diva!

5. Anong tawag sa contestant na laging nakasimangot sa Showtime? – Serious Joker!

6. Anong tawag sa host na nakakalimutan ang pangalan ng contestant? – Memory Gap Master!

7. Anong tawag sa mangingisda na sumasali sa Showtime? – Dancing Fisher!

8. Anong tawag sa contest na puro mga kalokohan ang ginagawa? – Crazy Carnival!

9. Anong tawag sa performer na mahilig sa magic tricks sa Showtime? – Enchanting Comedian!

10. Anong tawag sa contestant na laging late sa rehearsals? – Time Zone Troublemaker!

11. Anong tawag sa singer na kumakanta habang sumasayaw sa Showtime? – Vocal Groover!

12. Anong tawag sa comedian na madalas magpatawa sa backstage? – Laughter Whisperer!

13. Anong tawag sa contest na puro mga batang performer ang kasali? – Kiddie Comedy Fest!

14. Anong tawag sa contestant na laging nagpapapansin sa judges? – Attention Seeker Extraordinaire!

15. Anong tawag sa performer na laging nasisira ang costume sa gitna ng sayawan? – Wardrobe Malfunction Master!

16. Anong tawag sa host na laging nahuhulog sa stage ng Showtime? – Gravity’s Best Friend!

17. Anong tawag sa singer na laging napuputol ang boses habang kumakanta? – Vocal Chopper!

18. Anong tawag sa contest na puro mga impersonator ang kasali? – Mimicry Mania!

19. Anong tawag sa contestant na laging nagkakamali ng dance steps? – Choreo Confusion!

20. Anong tawag sa performer na laging natutulog sa backstage? – Dreamy Joker!

21. Anong tawag sa host na laging nakakalimutan ang script sa Showtime? – Improv Master!

22. Anong tawag sa singer na hindi marunong mag-English pero sumasali sa international competition? – Language Barrier Breaker!

23. Anong tawag sa contest na puro mga stand-up comedians ang kasali? – Jokester Showdown!

24. Anong tawag sa contestant na laging nagkakamali ng lyrics sa kanta? – Melody Mixer!

25. Anong tawag sa performer na laging nadudulas sa slippery stage ng Showtime? – Slip-and-Slide Comedian!

26. Anong tawag sa host na laging nagmamadali sa pagpili ng winner? – Speedy Decision Maker!

27. Anong tawag sa singer na malakas ang boses kahit naka-mute ang microphone? – Silent Roarer!

28. Anong tawag sa contestant na laging nag bibiro sa harap ng judges? – Jester in the Court!

29. Anong tawag sa performer na laging sumisigaw sa bawat performance? – Vocal Thunder!

30. Anong tawag sa host na laging nagkakamali ng pronunciation ng mga pangalan? – Name Twister!

And that’s a wrap for “Anong Tawag Jokes Showtime”! We hope you’ve enjoyed this uproarious comedy extravaganza, packed with side-splitting punchlines and witty wordplay. Laughter is truly the best medicine, and we hope these jokes have brought a smile to your face and uplifted your spirits. Remember to share the laughter with others, spreading joy and merriment wherever you go. Thank you for joining us on this comedic journey, and we can’t wait to have you back for another round of hilarious jokes. Until next time, keep laughing and may your days be filled with endless joy!

Anong jokes questions

Welcome to our blog dedicated to the hilarious world of “Anong jokes?” questions! If you’re a fan of puns, wordplay, and witty humor, you’re in for a treat. In this blog, we’ll explore the light-hearted and often silly questions that have become a popular form of amusement. So, sit back, relax, and get ready to laugh your way through some clever and entertaining Anong jokes?

1. Anong joke ang paborito ng mga gulay? – “Lettuce be friends!”

2. Anong joke ang paborito ng mga math teachers? – “Why was the math book sad? Because it had too many problems!”

3. Anong joke ang paborito ng mga ibon? – “Why did the chicken go to the seance? To talk to the other side!”

4. Anong joke ang paborito ng mga magician? – “Why don’t skeletons fight each other? They don’t have the guts!”

5. Anong joke ang paborito ng mga singers? – “Why don’t scientists trust atoms? Because they make up everything!”

6. Anong joke ang paborito ng mga doctors? – “Why did the scarecrow win an award? Because he was outstanding in his field!”

7. Anong joke ang paborito ng mga computer programmers? – “Why do programmers prefer dark mode? Because light attracts bugs!”

8. Anong joke ang paborito ng mga painters? – “Why did the artist bring a ladder to the gallery? Because he wanted to reach new heights!”

9. Anong joke ang paborito ng mga cyclists? – “Why couldn’t the bicycle stand up by itself? Because it was two-tired!”

10. Anong joke ang paborito ng mga photographers? – “Why did the picture go to jail? Because it was framed!”

11. Anong joke ang paborito ng mga musicians? – “Why did the music teacher need a ladder? To reach the high notes!”

12. Anong joke ang paborito ng mga astronauts? – “Why did the astronaut bring a broom to space? To sweep away the stardust!”

13. Anong joke ang paborito ng mga librarians? – “Why couldn’t the book find its way home? Because it lost its spine!”

14. Anong joke ang paborito ng mga bakers? – “Why did the cookie go to the doctor? Because it was feeling crumb-y!”

15. Anong joke ang paborito ng mga gardeners? – “Why do flowers always drive so fast? Because they put the petal to the metal!”

16. Anong joke ang paborito ng mga firefighters? – “Why did the firefighter wear red, white, and blue suspenders? To hold his pants up!”

17. Anong joke ang paborito ng mga fishermen? – “Why do fish always know how much they weigh? Because they have their own scales!”

18. Anong joke ang paborito ng mga lawyers? – “Why don’t lawyers go to the beach? Because cats keep trying to bury them in the sand!”

19. Anong joke ang paborito ng mga astronomers? – “Why was the math book sad? Because it had too many problems!”

20. Anong joke ang paborito ng mga teachers? – “Why did the student bring a ladder to school? Because they wanted to go to high school!”

21. Anong joke ang paborito ng mga athletes? – “Why was the math book sad? Because it had too many problems!”

22. Anong joke ang paborito ng mga astronauts? – “Why did the astronaut bring a broom to space? To sweep away the stardust!”

23. Anong joke ang paborito ng mga farmers? – “Why did the tomato turn red? Because it saw the salad dressing!”

24. Anong joke ang paborito ng mga magicians? – “Why don’t skeletons fight each other? They don’t have the guts!”

25. Anong joke ang paborito ng mga nurses? – “Why did the nurse always carry a red pen? In case she needed to draw blood!”

26. Anong joke ang paborito ng mga chefs? – “Why don’t eggs tell jokes? Because they might crack up!”

27. Anong joke ang paborito ng mga mechanics? – “Why don’t cars play football? Because they only have one boot!”

28. Anong joke ang paborito ng mga architects? – “Why did the house go to therapy? Because it had too many window panes!”

29. Anong joke ang paborito ng mga astronauts? – “Why did the astronaut bring a broom to space? To sweep away the stardust!”

30. Anong joke ang paborito ng mga teachers? – “Why did the student bring a ladder to school? Because they wanted to go to high school!”

In conclusion, Anong jokes? questions provide a delightful escape from the mundane and a chance to indulge in some good-natured humor. Whether you’re seeking a quick chuckle or a way to brighten someone’s day, these playful questions never fail to deliver a smile. We hope our blog has entertained you with a taste of the delightful world of Anong jokes?, and that you’ll continue to embrace the joy of laughter in your everyday life. Remember, sometimes the best way to lighten the mood is to simply ask, “Anong joke?” and let the laughter unfold.