Top 125 Tagalog Job Interview Questions And Answers 2023

Tagalog is a language spoken in the Philippines. However, many companies in the Philippines may use Tagalog as one of their primary languages of communication or have Tagalog-speaking employees. These companies may operate in a variety of industries, including retail, finance, hospitality, and telecommunications, among others. Getting a job in Tagalog is a significant effort, so here is the list of questions for Tagalog job interviews so that you can prepare for the interview nicely.


Also check – Logic Questions Tagalog / Fast Talk Questions

Tagalog job interview questions

Ano ang pinag-aralan mo? (What did you study?)

Ano ang mga naging trabaho mo noon? (What were your previous jobs?)

Paano mo ilalarawan ang iyong sarili? (How would you describe yourself?)

Ano ang mga kasanayan at kakayahan mo? (What are your skills and abilities?)

Paano ka nakapagpapakita ng pagiging lider? (How do you demonstrate leadership?)

Paano mo hinaharap ang mga hamon sa trabaho? (How do you face challenges at work?)

Ano ang mga kahinaan mo? (What are your weaknesses?)

Ano ang mga katangian na hinahanap mo sa isang trabaho? (What qualities are you looking for in a job?)

Bakit mo nais na magtrabaho sa aming kumpanya? (Why do you want to work for our company?)

Paano mo haharapin ang mga taong hindi ka kasundo sa trabaho? (How do you deal with people you don’t get along with at work?)

Paano mo tinutugunan ang mga katanungan ng mga customer? (How do you respond to customer inquiries?)

Paano mo gagawin ang isang proyekto ng grupo? (How do you handle a group project?)

Ano ang mga layunin mo sa iyong karera? (What are your career goals?)

Ano ang mga karanasan mo sa pagtatrabaho sa isang team? (What are your experiences working in a team?)

Paano mo hinahandle ang stress sa trabaho? (How do you handle stress at work?)

Ano ang ginagawa mo upang mapanatili ang iyong pagiging produktibo? (What do you do to maintain your productivity?)

Ano ang ginagawa mo upang mag-improve sa iyong trabaho? (What do you do to improve in your job?)

Ano ang mga nakamit mong tagumpay sa nakaraang trabaho? (What successes have you achieved in your previous job?)

Paano mo nilalabanan ang mga pangangailangan ng mga customer? (How do you address the needs of customers?)

Ano ang mga karagdagang kasanayan at kaalaman mo na magagamit sa trabaho? (What additional skills and knowledge do you have that can be useful for the job?)

Ano ang mga bagay na dapat mong matutunan upang magtagumpay sa iyong trabaho? (What are the things you need to learn to succeed in your job?)

Paano mo nagagawa ang pagpaplano ng mga proyekto? (How do you plan projects?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang magandang relasyon sa iyong boss at mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you maintain good relationships with your boss and colleagues?)

Paano mo ginagawa ang paglutas ng mga problema sa trabaho? (How do you solve problems at work?)

Paano mo ginagamit ang iyong kreatibidad sa trabaho? (How do you use your creativity in your job?)

Tagalog job interview questions and answers

Are you preparing for a job interview in Tagalog? Look no further! In this blog, we’ll provide you with commonly asked Tagalog job interview questions and their corresponding answers.

Ano ang mga naging pagsubok sa trabaho na iyong nararanasan at paano mo ito nalampasan?(What challenges have you faced at work and how did you overcome them?)

Ano ang mga katangian ng isang magaling na lider? (What are the qualities of a good leader?)

Paano mo haharapin ang mga situwasyon na hindi mo alam ang sagot? (How do you deal with situations where you don’t know the answer?)

Ano ang pinakamahalagang halaga na dapat mong panatilihin sa trabaho? (What is the most important value you should maintain at work?)

Paano mo gagamitin ang iyong mga kasanayan upang makatulong sa kumpanya? (How will you use your skills to help the company?)

Ano ang naiiba sa iyong aplikasyon kumpara sa ibang aplikante? (What sets you apart from other applicants?)

Ano ang iyong mga plano sa susunod na limang taon sa iyong karera? (What are your plans for the next five years in your career?)

Ano ang iyong mga naging tagumpay sa buhay at paano mo ito natamo? (What are your successes in life and how did you achieve them?)

Paano ka magbigay ng konstruktibong feedback sa iyong mga kasamahan sa trabaho? (How do you give constructive feedback to your colleagues at work?)

Paano ka magre-resign sa kumpanya? (How will you resign from the company?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang trabaho mo? (What are the ways you do to maintain your job?)

Paano mo nagagawa ang pagkakaroon ng maayos na work-life balance? (How do you achieve a proper work-life balance?)

Paano ka magrereact sa hindi magandang feedback tungkol sa iyong trabaho? (How will you react to negative feedback about your job?)

Ano ang naiambag mo sa iyong nakaraang kumpanya? (What did you contribute to your previous company?)

Ano ang masasabi mo tungkol sa pagiging kritikal sa iyong trabaho? (What can you say about being critical in your job?)

Paano mo gagamitin ang iyong mga karanasan upang mapagbuti ang iyong trabaho? (How will you use your experiences to improve your job?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang mahusay na komunikasyon sa iyong mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to maintain good communication with your colleagues at work?)

Paano ka nagrereact sa mga hindi pagkakasundo ng mga kasamahan sa trabaho? (How do you react to disagreements with your colleagues at work?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang respeto sa iyong mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to maintain respect with your colleagues at work?)

Tagalog job interview questions for freshers

If you’re a fresher preparing for a job interview in the Philippines, it’s important to be familiar with common Tagalog interview questions. In this blog, we’ll cover some of the most commonly asked Tagalog job interview questions for freshers and provide helpful tips on how to answer them.

Ano ang dahilan kung bakit gusto mong magtrabaho sa kumpanyang ito? (What is the reason why you want to work in this company?)

Ano ang mga kasanayan at kaalaman mo na magagamit mo sa iyong trabaho? (What skills and knowledge do you have that you can use in your job?)

Paano mo nakikita ang iyong sarili pagdating sa pagiging propesyonal? (How do you see yourself in terms of being a professional?)

Ano ang mga naging karanasan mo sa trabaho at paano mo ito na-handle? (What work experiences have you had and how did you handle them?)

Ano ang mga bagay na nakakaapekto sa iyong desisyon na mag-apply sa isang kumpanya? (What are the things that affect your decision to apply for a company?)

Paano mo inihahanda ang iyong sarili sa pagpasok sa isang bagong trabaho? (How do you prepare yourself for starting a new job?)

Ano ang mga katangian na hinahanap mo sa isang kumpanya? (What qualities are you looking for in a company?)

Paano ka magreresolba ng mga problema sa trabaho? (How will you solve problems at work?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang motivasyon mo sa trabaho? (What are the ways you do to maintain your motivation at work?)

Ano ang mga layunin mo sa pagpasok sa kumpanyang ito? (What are your goals in joining this company?)

Ano ang mga katanungan mo tungkol sa kumpanya? (What questions do you have about the company?)

Paano mo haharapin ang mga kritisismo sa iyong trabaho? (How will you deal with criticisms about your job?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang respeto sa iyong mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to maintain respect with your colleagues at work?)

Paano mo gagawin ang pagtitiyaga at determinasyon sa iyong trabaho? (How will you show patience and determination in your job?)

Ano ang iyong mga naging achievements sa iyong buhay at paano mo ito na-achieve? (What are your achievements in life and how did you achieve them?)

Paano mo nakikita ang iyong sarili sa susunod na limang taon sa iyong karera? (How do you see yourself in the next five years in your career?)

Ano ang iyong mga plano sa pagpapaunlad ng iyong mga kasanayan? (What are your plans for developing your skills?)

Paano ka nagbabago sa panahon ng pagkakamali sa trabaho? (How do you adapt to mistakes in your job?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang mahusay na komunikasyon sa iyong mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to maintain good communication with your colleagues at work?)

Tagalog job interview questions for experienced

If you’re an experienced professional preparing for a job interview in the Philippines, it’s important to be ready for Tagalog interview questions. In this blog, we’ll cover some of the most commonly asked Tagalog job interview questions for experienced candidates and provide tips on how to ace your answers.

Ano ang mga naging karanasan mo sa iyong nakaraang trabaho at paano mo ito na-handle? (What experiences have you had in your past jobs and how did you handle them?)

Paano ka magiging epektibong lider sa iyong team? (How will you be an effective leader in your team?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang kumpiyansa ng iyong mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to maintain the confidence of your colleagues at work?)

Paano ka nagpo-promote ng teamwork sa iyong trabaho? (How do you promote teamwork in your job?)

Ano ang mga naging achievement mo sa iyong karera at paano mo ito na-achieve? (What are your career achievements and how did you achieve them?)

Paano mo nai-identify at naaaddress ang mga problema sa trabaho? (How do you identify and address problems at work?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang produktibidad sa iyong trabaho (What are the ways you do to maintain productivity in your job?)

Paano ka maghahandle ng mga kliyente na may mabigat na hinaing o reklamo? (How will you handle clients with heavy complaints?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang malinis na relasyon sa iyong mga boss at kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to maintain a clean relationship with your boss and colleagues at work?)

Paano ka magrereact sa hindi magandang feedback tungkol sa iyong trabaho? (How will you react to negative feedback about your job?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang mapanatili ang kaalaman mo sa iyong trabaho (What are the ways you do to keep up with your knowledge in your job?)

Paano mo gagamitin ang iyong mga naging karanasan sa iyong trabaho ngayon? (How will you use your past experiences in your job now?)

Ano ang mga naging hamon mo sa iyong nakaraang trabaho at paano mo ito nalampasan? (What challenges have you had in your past jobs and how did you overcome them?)

Paano mo magagamit ang iyong kasanayan sa pangangasiwa ng proyekto sa iyong trabaho ngayon? (How will you use your project management skills in your current job?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang magbigay ng magandang halimbawa sa iyong mga kasamahan sa trabaho? (What are the ways you do to set a good example for your colleagues at work?)

Paano ka magreresolba ng mga sitwasyon na mayroong kumpetisyon sa trabaho? (How will you handle situations with competition at work?)

Ano ang mga paraan na ginagawa mo upang ma-maintain ang kalidad ng iyong trabaho? (What are the ways you do to maintain the quality of your job?)

Also check – Tie Breaker Questions / Business Knowledge Quiz Questions

We hope the Tagalog interview questions list helps you in your great future. Tagalog is an Austronesian language spoken in the Philippines. It is the first language of the Tagalog people, who are one of the largest ethnic groups in the country. Tagalog is the basis of the national language of the Philippines, which is called Filipino, and it is also one of the two official languages of the Philippines, alongside English. Tagalog has a rich history and cultural significance in the Philippines. Tagalog uses the Latin alphabet and has a relatively uncomplicated grammar structure with subject-verb-object word order. It has many loanwords from Spanish and English, as well as from other local languages in the Philippines.