Top 137 Logic Questions And Answers 2023 [Funny Filipino]

Welcome to our blog, where we delve into the fascinating world of logic questions in Tagalog. Logic questions are a great way to exercise our critical thinking skills and problem-solving abilities. In this blog post, we will explore some intriguing Tagalog logic questions that will challenge your mind and keep you engaged. So, let’s sharpen our mental acuity and embark on this exciting journey of logical reasoning in Tagalog!

 

Logic questions tagalog

 

 1. Ano ang susunod na numero sa serye na ito: 2, 4, 6, 8, __?
 2. Kung ang pusa ay maaaring sumakay ng 4 paa at ang tao ay maaaring sumakay ng 2 paa, ilang paa ang mayroon ang 10 na pusa at 10 na tao?
 3. Sa isang grupo ng mga manlalaro, 5 sa kanila ay naglalaro ng chess, 7 ang naglalaro ng dama, at 3 ang naglalaro ng parehong chess at dama. Ilang manlalaro ang kasapi sa grupo?
 4. Mayroong 4 na kahon. Ang una ay may lamang mga mansanas, ang pangalawa ay may lamang mga saging, ang ikatlo ay may lamang mga ubas, at ang ikaapat ay may lamang mga mansanas at saging. Aling kahon ang may pinakamalaking posibilidad na maglaman ng mga ubas?
 5. Kung ikaw ay maglakad ng 2 kilometro papunta sa silangan, 3 kilometro papunta sa hilaga, at pagkatapos ay maglakad ng 2 kilometro pa rin papunta sa kanluran, saan ka matatapos?
 6. Kung ikaw ay papunta sa Palawan ng eroplano at bumaba ka sa Puerto Princesa, saan ka pupunta?
 7. Kung ang lahat ng manok ay ibon, ngunit hindi lahat ng ibon ay manok, ano ang ibang klase ng ibon?
 8. Sa isang grupo ng mga tao, 9 sa kanila ay naglalaro ng basketball, 7 ang naglalaro ng volleyball, at 4 ang naglalaro ng parehong basketball at volleyball. Ilang tao ang hindi naglalaro ng basketball o volleyball?
 9. Mayroon kang 3 kandila na parehong haba at mayroon kang 1 posporo. Kung inilalabas mo ang mga kandila ng isa-isa, ilang minuto ang aabutin bago maubos ang lahat ng kandila?
 10. Kung ang AY isinusulat bilang 13, ang BY bilang 15, at ang CX bilang 17, ano ang itinuturo ng DY?
 11. Kung ang isang butil ng bigas ay nagkakahalaga ng 2 piso, magkano ang halaga ng 10 butil ng bigas?
 12. Kung ang isang tricycle ay may 3 gulong at isang bisikleta ay may 2 gulong, ilang gulong ang nasa 5 na tricycle at 2 na bisikleta?
 13. Mayroong isang kotse na umaandar ng 40 kilometro bawat oras. Kung nasaan ka ngayon at babiyahe ka sa kotse ng 2 oras nang pababa, saan ka matatapos?
 14. Kung isang mag-aaral ay mayroong 5 pirasong papel, at ginawang 2 ang bawat piraso, ilan ang magiging piraso ng papel?
 15. Kung ang oras ngayon ay 3:45 PM, ilang minuto ang aabutin bago mag-4:30 PM?
 16. Kung si Juan ay 3 taon na ang gulang at si Maria ay dalawang beses na mas matanda kaysa kay Juan, gaano katanda si Maria?
 17. Sa isang paligsahan ng paglangoy, ang pangalawang manlalangoy ay lumampas sa una. Ano ang posisyon ng pangalawang manlalangoy?
 18. Kung mayroong 7 prutas sa isang kahon at kinuha mo ang 2 prutas, ilan na lang ang natira sa kahon?
 19. Kung ang bilang ng iyong mga kamay ay 10, ilan ang bilang ng iyong mga daliri?
 20. Sa isang grupo ng mga libro, 4 ang nobela, 6 ang tula, at 3 ang parehong nobela at tula. Ilang libro ang hindi nobela o tula?
 21. Kung ang pusa ay humabol sa daga nang 4 beses ng bilis, gaano karaming beses ang dadaanin ng pusa ang daga?
 22. Mayroong isang ilaw sa isang silid. Sa loob ng silid, walang dalang kandila, kahit butil ng langis, o anumang iba pang mapagsisilangan ng liwanag. Paano mo bubuksan ang ilaw?
 23. Kung ang 10 kabute ay nagkakahalaga ng 20 piso, magkano ang halaga ng 5 kabute?
 24. Kung ang kwadradong mesa ay may apat na magkakatulad na haba at apat na magkakatulad na lapad, ilan ang bilang ng mga sulok nito?
 25. Kung ang isang salop ay may 4 litro ng tubig at binawasan mo ito ng 3 litro, ilang litro ng tubig ang natira sa salop?
 26. Kung ang kanang kamay ay kaliwang kamay, ano ang tawag sa kaliwang kamay?
 27. Kung ang mga kuting ay mga hayop at ang mga hayop ay hindi mga tao, ano ang mga kuting?
 28. Kung ang AY isinusulat bilang 3, ang BY bilang 7, at ang CY bilang 11, ano ang ibinibigay ng DY?
 29. Sa isang grupo ng mga bata, 12 ang nagbabasa ng mga nobela, 8 ang nagbabasa ng komiks, at 2 ang nagbabasa ng parehong nobela at komiks. Ilang bata ang hindi nagbabasa ng nobela o komiks?
 30. Kung ikaw ay naglakad ng 10 hakbang papunta sa hilaga, 8 hakbang papunta sa silangan, at pagkatapos ay naglakad ng 5 hakbang pa rin papunta sa hilaga, saan ka matatapos?

 

Conclusion:

In conclusion, logic questions in Tagalog offer an intriguing and stimulating way to engage our minds and improve our critical thinking abilities. By exploring these puzzles, we have honed our problem-solving skills, exercised our logical reasoning, and deepened our understanding of the Filipino language. Whether you’re a language enthusiast, a puzzle lover, or simply looking to expand your mental horizons, logic questions in Tagalog provide a fantastic avenue for exploration and growth. So keep solving, keep challenging yourself, and enjoy the exciting world of Tagalog logic questions!

 

Logic questions tagalog with answers

 

Welcome to our blog on logic questions in Tagalog! Logic questions are a fun and engaging way to test your critical thinking skills. In this blog, we will explore a variety of logic questions in Tagalog and provide answers to help you improve your reasoning abilities. So, let’s dive in and challenge our minds with these intriguing puzzles!

 

 1. Ang kahoy ba’y nabubuhay o namamatay?

Sagot: Namamatay

 

 1. May apat na kahon. Ang pusa ay nasa ikatlong kahon. Ilan ang natirang kahon?

Sagot: Tatlo

 

 1. Anong kasukdulan ang hindi marating ng isang tao nang mag-isa?

Sagot: Apat na letra

 

 1. Kung mayroong 5 ibon na nakaupo sa isang puno at binaril mo ang isa, ilan ang natirang ibon?

Sagot: Wala, dahil ang mga ibon ay lumilipad.

 

 1. Mayroon kang isang kandila at kailangan mong liwanagin ang unang kwarto, pangalawang kwarto, at pangatlong kwarto. Ilan ang natitirang kandila?

Sagot: Isa lang, dahil ang kandila ay sinindihan para sa mga nauna nang mga kwarto.

 

 1. Sa loob ng isang lumang bodega, mayroong 7 pulang tikbalang at 5 asul na tikbalang. Ilan ang pawang tikbalang?

Sagot: Wala, dahil ang tikbalang ay hindi isang hayop na totoo.

 

 1. Sa isang balon, mayroong 2 naapektuhan ng demonyo. Ang isa ay hindi sumisigaw at ang isa ay sumisigaw ng “Aaaaaah!” Sinong ang demonyo?

Sagot: Ang hindi sumisigaw, dahil demonyo ay tahimik.

 

 1. May isang lalaki na laging nakalabas ng bahay nang basa ang buhok pero hindi nababasa ang anumang bahagi ng katawan niya. Paano ito nangyayari?

Sagot: Ito ay isang barbero.

 

 1. Magkano ang paa ng isang tao kung isa lang ang sukat ng kanyang mga sapatos?

Sagot: Dalawa, dahil mayroon siyang dalawang paa.

 

 1. Sa isang palasyo, mayroong 30 katao. Kung lahat ay nagkakamali, ilang tao ang nagkakamali?

Sagot: Walang tao ang nagkakamali, dahil sinabi na lahat ay nagkakamali.

 

 1. Kung may isang umaga, isang hapon, at isang gabi, ilan ang nangyayari?

Sagot: Isa lang, dahil ito ay nangyayari sa iisang araw.

 

 1. Ano ang ilaw ng araw na hindi nagbibigay liwanag?

Sagot: Bulkan

 

 1. Ang kahoy na hindi puwedeng igupit, ano ito?

Sagot: Ingles

 

 1. Ano ang madaling basahin pero mahirap bigkasin?

Sagot: Tingnan

 

 1. Kung ang dalawang balon ay nagkakalayo nang 5 metro, at sinindihan ang sinundang balon, ilang metro ang pagitan nila?

Sagot: Wala, dahil ang mga balon ay parehong lumilipad pa rin.

 

 1. Anong ibon ang hindi maaring lumipad?

Sagot: Sisidlang may patong-patong.

 

 1. Anong hayop ang lumilipad ng walang pakpak?

Sagot: Pilik-mata

 

 1. May apat na letra, inaangkin ng lahat. Ano ito?

Sagot: Wala

 

 1. Ano ang ibig sabihin ng “Walang pangit kung walang ganda”?

Sagot: Pangit na pangit

 

 1. Mayroon kang isang kandila at may isang kwarto na walang koryente. Ano ang iyong unang sisindihan?

Sagot: Ang kandila

 

 1. Isang puso na may maraming mga butas, ngunit walang dugo. Ano ito?

Sagot: Isang salamin

 

 1. Sino ang tao na kung sumayaw ay hindi nagagalaw?

Sagot: Ang anino

 

 1. Ano ang bagay na hindi mo makikita kapag nasa harap mo ka, pero makikita mo kapag nasa likod mo ka?

Sagot: Iyong likod

 

 1. Ano ang gumagalaw ngunit walang buhok, paa, at mga daliri?

Sagot: Iyong hininga

 

 1. Sa loob ng isang kwarto, mayroon kang isang supot na kahon na may lamang isang lobo, isang aso, at isang pusa. Ang aso ay nangagat ng pusa pero hindi ang lobo. Ano ang ibig sabihin nito?

Sagot: Ang pusa ay isang larawan o laruan.

 

 1. Kung ang katabi ng katabi ng katabi mo ay hindi ang katabi mo, sino ang katabi mo?

Sagot: Walang iba kundi ikaw.

 

 1. May isang araw at gabi na ang haba ay kapareho ng isa’t kalahating oras. Kung ang araw ay magtatagal ng 6 oras, gaano katagal ang gabi?

Sagot: 17 oras

 

 1. Sa isang malaking puno, mayroon kang tatlong ibon. Nahulog ng isa at nabawasan ng isa ang naiwan. Ilan ang natirang ibon?

Sagot: Wala, dahil ang ibang ibon ay umalis kasunod ng nahulog.

 

 1. Sa isang bahay, mayroon kang dalawang buto. Nang ipunin ito, tumaas ang timbang ng kalahati ng isa at tumaas ang timbang ng doble ng isa pa. Ilan ang timbang ng bawat buto?

Sagot: 1 kilo at 2 kilo

 

 1. Sa isang sako, mayroong 7 mansanas. Kumuha ka ng 3 mansanas. Ilan ang naiwan sa sako?

Sagot: Wala, dahil kumuha ka na ng 3 mansanas.

 

Conclusion:

We hope you enjoyed delving into the world of logic questions in Tagalog through this blog. By attempting these puzzles, you have sharpened your logical reasoning skills and expanded your knowledge of the Filipino language. Remember, logic questions are not just brain teasers; they enhance problem-solving abilities and critical thinking. Keep practicing, and you’ll become a master of logic in no time. Stay curious and continue exploring the fascinating realm of puzzles and riddles!

 

Logic questions tagalog at sagot

 

Logic questions are a fascinating way to exercise our critical thinking skills and problem-solving abilities. Whether it’s unraveling complex puzzles or deciphering tricky riddles, these brain teasers challenge us to think outside the box and explore the depths of our logical reasoning. In this blog, we will delve into various logic questions in Tagalog, providing both the questions and their corresponding answers. So, get ready to sharpen your mind and embark on a journey of logical exploration!

 

 1. Tanong: Sa isang silid, mayroong tatlong ibon at dalawang tao. Paano maipapakita na mayroong hindi bababa sa isang tao na walang ibon?

Sagot: Kailangan lang sabihin na “Mayroong hindi bababa sa isang tao na walang ibon.” Hindi natin sinabi na lahat ng tao ay may ibon.

 

 1. Tanong: May limang bata na kumain ng limang kendi sa loob ng limang minuto. Gaano kadali ito?

Sagot: Hindi mahirap, dahil sila ay iisa.

 

 1. Tanong: Mayroong apat na suso at limang baka. Ilang paa ang nasa loob ng bahay?

Sagot: Wala, dahil mga hayop sila at nasa loob ng bahay.

 

 1. Tanong: Anong kulay ang isang bato na hindi puwedeng makita sa dilim?

Sagot: Lahat ng bato ay hindi makikita sa dilim.

 

 1. Tanong: Kung ang tatlong itlog ay naglakad sa dalawang minuto, ilang minuto sila naglakad ng isa?

Sagot: Hindi sila maaaring maglakad ng isa, dahil mga itlog sila.

 

 1. Tanong: May isang kahon na walang tao na pumasok at walang tao na lumabas. Kung walang butas sa kahon, paano nangyari ito?

Sagot: Ang kahon ay walang takip.

 

 1. Tanong: Kung ikaw ay tumakbo sa karera at ninaunahan mo ang pangalawang tao, anong lugar ang nakuha mo?

Sagot: Ikaw ay nasa pangalawang lugar. Hinahabol mo ang unang tao.

 

 1. Tanong: Kung mayroong pitong mansanas sa isang mangga, ilan ang natira?

Sagot: Wala, dahil ang mangga ay ibang prutas.

 

 1. Tanong: Mayroong apat na babae at apat na lalaki na nakaupo sa isang hanay ng sinehan. Ano ang kinakailangang mangyari upang makalipat ang lahat ng babae sa tabi ng lahat ng lalaki?

Sagot: Kailangan lang na ang mga babae ay tumayo at lumipat ng puwesto.

 

 1. Tanong: Mayroong isang itim na pusa na lumiko ng isang sulok at naging puti. Ano ang ibig sabihin nito?

Sagot: Ang itim na pusa ay lumiko ng sulok sa isang sulok ng puting pader.

 

 1. Tanong: Anong iba’t ibang sakuna ang maaaring sumira ng isang baraha?

Sagot: Ang baraha ay hindi maaaring masira ng anumang sakuna dahil ito ay isang bagay na walang buhay.

 

 1. Tanong: Kung ang tatlong sisiw ay magsisimula sa bahay ng tatlumpu’t dalawang ibon, ilang sisiw ang matitira sa bahay?

Sagot: Wala, dahil ang tatlong sisiw ay umalis na mula sa bahay.

 

 1. Tanong: Sa isang araw, mayroon kang isang apoy at kandila. Kung nais mo itong alagaan at hindi ito masunog, alin ang iyong susunugin?

Sagot: Susunugin ko ang kandila dahil iyon ang tanging bagay na maaaring masunog.

 

 1. Tanong: Anong dalawang salita ang pinakamalapit sa “masidhing pag-ibig”?

Sagot: “Halos sabog.”

 

 1. Tanong: Mayroong isang puno sa gitna ng isang lupaing walang iba pang puno. Kung ang ibon ay gagawa ng isang pugad sa puno, ano ang itatawag sa pugad?

Sagot: Walang itatawag na pugad dahil ang pugad ay ginagawa ng mga ibon, hindi ng mga puno.

 

 1. Tanong: Kung ang pamilya ni Juan ay may tatlong anak, at ang pangalan ng mga anak ay Uno, Dos, at Tres, ano ang pangalan ng pang-apat na anak?

Sagot: Ang pangalan ng pang-apat na anak ay Juan, dahil binanggit na ang pangalan ng pamilya ay “pamilya ni Juan.”

 

 1. Tanong: Kung ang pitong bituin sa langit ay nagkakatagpo, ano ang mabubuo nila?

Sagot: “Astronomical coincidence” o pagsasamang-mangha sa mga bituin.

 

 1. Tanong: Kung ang apat na bata ay maaaring kumain ng apat na kendi sa loob ng apat na minuto, gaano katagal ito kung mayroong dalawang bata?

Sagot: Hindi maaaring mangyari ito, dahil ang bilang ng bata at bilang ng kendi ay magkaiba.

 

 1. Tanong: May isang bata na may dalawang ama at walang ina. Paano mangyayari ito?

Sagot: Ang bata ay may isang ama at isang stepfather (ama sa legal na pamamaraan).

 

 1. Tanong: Kung ang isang paa ay tumatawid ng tulay ng isang metro kada segundo, gaano katagal ito tatagal upang tumawid ng tulay na may habang isang kilometro?

Sagot: Tatagal ito ng 1,000 segundo o 16 minuto at 40 segundo.

 

 1. Tanong: Kung ikaw ay naglalakad papunta sa dagat at dahan-dahang nahulog ka, ano ang masasabi mo?

Sagot: “Help! Nahuhulog ako!”

 

 1. Tanong: Kung ikaw ay nasa isang paglalakbay sa kahabaan ng dagat at nawala ang isang gulong ng iyong sasakyan, anong kulay ang iyong balahibo?

Sagot: Hindi ko ito maaring sabihin, dahil hindi sinabi kung anong uri ng hayop ako.

 

 1. Tanong: Kung mayroon kang isang matigas na panig, hindi mo ito maaaring buhatin, at hinahanap mo ang isang matigas na bagay, anong gagawin mo?

Sagot: Maghahanap ako ng ibang bagay na matigas na maaring ibuhat.

 

 1. Tanong: Kung mayroong isang puno sa gubat at walang tao na naririto, may tunog pa rin ba?

Sagot: Oo, mayroon pa rin. Ang mga hayop at hangin ay maaaring gumawa ng tunog.

 

 1. Tanong: Ano ang pinakamadaling paraan upang gawing kahalintulad ang tatsulok at parisukat?

Sagot: Iginuhit lamang sila ng tama sa isang papel.

 

 1. Tanong: Kung ikaw ay lalangoy sa gitna ng dagat at walang isang tao na sumisundan mo, sinong sinundan mo?

Sagot: Ang mga isda o iba pang mga nilalang sa ilalim ng dagat.

 

 1. Tanong: Kung ikaw ay maghintay hanggang bukas, kailan ito darating?

Sagot: Kapag naging ngayon na.

 

 1. Tanong: Kung ang kahon ay pinaliligiran ng kahon at ang mga pader ay pinaliligiran ng mga pader, anong binibigyan mo ng pangalan ang kahon at mga pader sa loob ng pinaliligirang kahon?

Sagot: Ang binibigyan ng pangalan ay ang loob na kahon at pader. Ang pinaliligirang kahon at pader ay hindi binibigyan ng pangalan.

 

 1. Tanong: Kung ang pamasahe ay piso at kalahating piso, at ang pangalan ng tricycle driver ay Jun, ano ang pangalan ng kanyang anak na lalaki?

Sagot: Hindi sinabi sa tanong kung may anak na lalaki si Jun.

 

 1. Tanong: Kung ang isang ulo ay tumatama sa pader at hindi sumasakit, anong uri ng ulo ito?

Sagot: Ang ulo ay hindi maaaring tumama sa pader nang hindi sumasakit.

 

 

Conclusion:

Logic questions and their answers in Tagalog provide an exciting opportunity to engage our minds and enhance our problem-solving abilities. By unraveling these brainteasers and understanding the underlying logic behind them, we train our brains to think critically and approach challenges from different perspectives. So, the next time you encounter a logic question, remember the strategies and techniques discussed in this blog, and let your logical reasoning skills shine. Keep practicing, keep learning, and enjoy the rewarding experience of solving logic puzzles in Tagalog!

 

Logic questions tagalog joke

 

Welcome to our blog, where we delve into the amusing world of Tagalog joke logic questions. Get ready to tickle your brain and have a good laugh as we explore these clever and often hilarious riddles that will surely challenge your reasoning skills.

 

 1. Ano ang hayop na umiinom ng kape?

Sagot: Kape-lpig

 

 1. Anong hayop ang palaging galit?

Sagot: Baka-lon

 

 1. Ano ang hayop na kasama sa pulisya?

Sagot: Pulis-ya

 

 1. Ano ang tawag sa malaking hipon?

Sagot: Hipopotamus

 

 1. Ano ang ibinibigay ng langgam sa baliw?

Sagot: Crazy-lam

 

 1. Ano ang tawag sa basurero na may dalang gamit?

Sagot: Sacks-ful

 

 1. Anong hayop ang sumasayaw?

Sagot: Elepante

 

 1. Ano ang tawag sa hipon na nagnanakaw?

Sagot: Hip-on

 

 1. Ano ang tawag sa rabbit na masama ang timpla?

Sagot: Sabaw-bit

 

 1. Ano ang tawag sa hayop na marunong magbilang?

Sagot: Cow-nter

 

 1. Ano ang tawag sa daga na mahilig mag-aral?

Sagot: Rat-tle

 

 1. Ano ang tawag sa itim na ibon?

Sagot: Crow

 

 1. Ano ang tawag sa kalabaw na sumali sa marathon?

Sagot: Marathon-baw

 

 1. Ano ang tawag sa isdang hilaw?

Sagot: Raw-sing

 

 1. Ano ang tawag sa ibon na wala sa kaharian?

Sagot: Bird-nado

 

 1. Ano ang tawag sa baboy na may cellphone?

Sagot: Cell-pig

 

 1. Ano ang tawag sa unggoy na may baril?

Sagot: Gun-go

 

 1. Ano ang tawag sa kalabaw na sumayaw?

Sagot: Karao-cow

 

 1. Ano ang tawag sa buhay na bato?

Sagot: Stone-tero

 

 1. Ano ang tawag sa patay na hipon?

Sagot: Hipon-tized

 

 1. Ano ang tawag sa bahay ng mga paniki?

Sagot: Bats-ilyer

 

 1. Ano ang tawag sa pusa na may pitaka?

Sagot: Cat-ador

 

 1. Ano ang tawag sa manok na hindi marunong kumanta?

Sagot: Chick-en

 

 1. Ano ang tawag sa bubuyog na tumalon sa trampoline?

Sagot: Bounce-oy

 

 1. Ano ang tawag sa kalabaw na nakabuntot ng pusa?

Sagot: Pusa-kal

 

 1. Ano ang tawag sa babaeng kalabaw?

Sagot: Bulang-kal

 

 1. Ano ang tawag sa ahas na nagbabasa ng libro?

Sagot: Book-worm

 

 1. Ano ang tawag sa asong hindi marunong mag-poop?

Sagot: Poop-less

 

 1. Ano ang tawag sa baboy na nasa kalsada?

Sagot: Rode-pig

 

 1. Ano ang tawag sa daga na sumali sa Miss Universe?

Sagot: Rat-queen

 

Conclusion:

In conclusion, Tagalog joke logic questions offer a delightful blend of humor and critical thinking. They not only entertain us but also provide a fun way to exercise our cognitive abilities. So the next time you come across one of these witty riddles, take a moment to ponder, have a good laugh, and enjoy the sheer brilliance behind these Tagalog joke logic questions.

 

Logic questions tagalog green minded

 

Welcome to our English blog, where we delve into the intriguing world of logic questions with a fun twist. In this particular post, we will explore logic puzzles infused with a playful touch of “green-minded” humor, all translated into Tagalog. Get ready to exercise your mental muscles and indulge in a dose of witty brain teasers that will challenge your reasoning skills while tickling your funny bone.

 

 1. Kung ang isang kalabaw ay green-minded, anong tinatawag natin sa kanya? (Hint: Ito ay isang malapit na kasunod ng kolor na pula.)
 2. Sa isang burol, may isang itim na itlog at isang berdeng itlog. Alin sa dalawa ang uunahin mo na mahuli? (Hint: Ang pagkakasunod-sunod ay hindi batay sa kulay ng itlog.)
 3. Ano ang pinakamainam na posisyon para magtapon ng basura? (Hint: Hindi ito tungkol sa lokasyon, kundi sa isang aspeto ng basura.)
 4. Kapag sinabing “hulog sa ilalim ng mesa,” saan malamang ito nahulog? (Hint: Ang pagsunod sa mga instruksyon ay hindi angkop sa tanong na ito.)
 5. Ano ang pinakamahalagang bahagi ng katawan sa pag-aaral ng logic? (Hint: Ang kasagutan ay hindi ang utak.)
 6. Kung ang bote ay may laman at ang laman ay kulay berde, ano ang kulay ng bote? (Hint: Ito ay may kinalaman sa pagka-“green-minded” ng bote.)
 7. Sa gitna ng disyerto, may isang puno na may dalawang berdeng dahon at tatlong pula. Ilang dahon ang kulay pula? (Hint: Ang pagbibilang ng dahon ay hindi batay sa kulay.)
 8. Kapag ang araw ay berde, ano ang kailangan mong gawin? (Hint: Ito ay tungkol sa isa pang kulay.)
 9. Sa isang grupo ng mga tao, mayroong pitong taong green-minded at labing-apat na hindi. Ilan ang green-minded? (Hint: Basahin nang mabuti ang tanong.)
 10. Ano ang common denominator ng lahat ng green-minded logic questions? (Hint: Ito ay may kinalaman sa kaisipan at tema ng mga tanong na ito.)

 

 1. Sa isang parke, may isang berdeng pusa at tatlong pula. Ilang mga pusa ang naroon? (Hint: Hindi lahat ng mga pusa ay kulay berde.)
 2. Sa isang grupo ng mga saging, mayroong apat na berde at tatlong pula. Ilang mga saging ang dapat mong kunin para magkaroon ka ng dalawang berdeng saging? (Hint: Ang mga kulay ay hindi direktang nauugnay sa bilang ng mga saging.)
 3. Kung ang “berde” ay “lubi” at ang “pula” ay “niyog,” ano ang tinatawag natin sa isang taong green-minded? (Hint: Ito ay may kinalaman sa pagkakatulad ng mga salita.)
 4. Sa isang party, mayroong tatlong lalaki na nakasuot ng berdeng damit at dalawang babae na nakasuot ng pula. Ilan ang lalaki sa party? (Hint: Hindi ito nakabatay sa kulay ng damit.)
 5. Ano ang pinakamadaling paraan upang malunasan ang “green-mindedness”? (Hint: Ang solusyon ay hindi literal na panggagamot.)
 6. Kapag ang damo ay berde, ano ang dapat mong gawin? (Hint: May kaugnayan ito sa mga gawaing pangkalahatan.)
 7. Sa isang grupo ng mga prutas, mayroong pitong berde at labing-apat na pula. Ilan ang mga berdeng prutas? (Hint: Ang bilang ay hindi nakabatay sa kulay.)
 8. Kung ang baboy ay kulay berde, ano ang karaniwang kulay ng isang palaka? (Hint: Ang pagka-“green-minded” ng baboy ay hindi nagpapahiwatig ng tunay na kulay nito.)
 9. Sa isang kanal, may isang lalaking naka-green shirt at dalawang babae na naka-pula. Ilan ang nakasuot ng green sa kanal? (Hint: Hindi ito batay sa kasarian.)
 10. Ano ang pinakamahusay na paraan upang magpatigil ng “green-minded” jokes? (Hint: Ang solusyon ay hindi magpatigil sa mga biro.)

 

 1. Kung ang tubig ay kulay berde, ano ang ibig sabihin nito? (Hint: Ito ay may kaugnayan sa likas na kulay ng tubig.)
 2. Sa isang aklatan, mayroong 10 berdeng aklat at 5 pulang aklat. Ilang aklat ang hindi berde o pula? (Hint: Ang tanong ay hindi tungkol sa mga kulay na binanggit.)
 3. Ano ang nais ng berdeng tao tuwing umaga? (Hint: Ang sagot ay may kinalaman sa pisikal na pangangailangan.)
 4. Kung ang “berde” ay “ibon” at ang “pula” ay “hayop,” ano ang ibig sabihin ng salitang “green-minded”? (Hint: Ang pagkakatulad ng mga salita ay hindi literal.)
 5. Sa isang grupo ng mga prutas, mayroong pitong berde, limang pula, at dalawang dilaw. Ilan ang mga prutas na hindi berde, pula, o dilaw? (Hint: Ang pagbibilang ay hindi batay sa kulay.)
 6. Ano ang kaugnayan ng “green-mindedness” sa pag-iisip ng tao? (Hint: Ito ay may kinalaman sa perspektiba ng pag-iisip.)
 7. Sa isang piyesta, mayroong isang green-minded clown na may dalawang berdeng sapatos at tatlong pula. Ilang mga sapatos ang suot ng clown? (Hint: Hindi ito batay sa kulay ng sapatos.)
 8. Kung ang “berde” ay “baka” at ang “pula” ay “kabayo,” ano ang tawag sa isang taong green-minded? (Hint: Ito ay may kaugnayan sa mga salitang ibinigay.)
 9. Sa isang kuwarto, mayroong isang berdeng ibon at isang pula. Alin sa dalawa ang mas mabigat? (Hint: Ang timbang ay hindi batay sa kulay.)
 10. Ano ang pinakamadaling paraan upang malutas ang “green-minded” logic questions? (Hint: Ang sagot ay hindi literal na paglutas.)

 

 

Conclusion:

In conclusion, logic questions with a “green-minded” twist provide a unique and entertaining way to engage our minds and test our reasoning abilities. The combination of Tagalog translations and playful humor adds an extra layer of enjoyment to these brain teasers. So, whether you’re a puzzle enthusiast or simply seeking a light-hearted mental exercise, these logic questions are sure to entertain and provide a refreshing challenge. Remember to approach them with a sense of humor and a sharp mind. Happy problem-solving!

 

 

Leave a Comment