1437+ Funny Tagalog Questions (Crush & Friends) 2023

Tagalog is a language spoken in the Philippines, particularly in the central and southern parts of Luzon, the largest island in the country. It is the first language of the Tagalog people, who make up a significant portion of the Philippine population and is also spoken as a second language by many Filipinos. Tagalog is part of the Austronesian language family, which includes other languages spoken in Southeast Asia, the Pacific Islands, and Madagascar. Its unique writing system, called Baybayin, was used before the arrival of Spanish colonizers in the 16th century. Today, Tagalog is written using the Latin alphabet. So here is a list of Tagalog questions for your friends who love to learn different languages.
[toc]
Also check – Filipino Questions / Logic Questions

Tagalog questions

Are you interested in learning more about Tagalog, the official language of the Philippines? One fun way to do so is by using Tagalog questions! These simple prompts are a great way to practice your Tagalog vocabulary and grammar while also learning more about Filipino culture. So whether you’re a language learner or simply curious about the Philippines, get ready to start exploring with these Tagalog questions!

Ano ang pangalan mo?

Saan ka nakatira?

Gaano kalayo ang trabaho mo sa bahay mo?

Ano ang iyong trabaho?

Paano mo gustong mag-celebrate ng iyong kaarawan?

Ano ang paborito mong pagkain?

Sino ang mga kaibigan mo?

Anong oras ka gumigising tuwing umaga?

Gusto mo bang mag-travel sa ibang bansa? Bakit?

Ano ang mga hilig mo?

Anong ginagawa mo tuwing weekend?

Ano ang iyong paboritong pelikula?

Sino ang iyong paboritong artista o musikero?

Saan mo gustong magbakasyon?

Ano ang iyong paboritong libro?

Anong uri ng music ang gusto mo?

Ano ang ginagawa mo sa buhay?

Anong mga paboritong sports o aktibidad mo?

Ano ang iyong pangarap sa buhay?

Anong mga bagay ang nagpapasaya sa iyo?

Sino ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo?

Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap?

Anong mga bagay ang hindi mo kayang gawin?

Ano ang mga dapat mong gawin tuwing umaga?

Anong mga bagay ang nakakatakot sa iyo?

Ano ang mga plano mo para sa summer vacation?

Sino ang mga tao sa buhay mo na mahalaga sa iyo?

Ano ang mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay?

Anong mga bagay ang nakakainis sa iyo?

Tagalog questions for beauty pageant

Beauty pageants are an important part of Filipino culture, and contestants are often asked questions in Tagalog to showcase their language skills and cultural knowledge. If you’re planning to compete in a beauty pageant or simply want to improve your Tagalog language skills, practicing with Tagalog questions is a great way to start. So get ready to shine on stage with these Tagalog questions for beauty pageants!

Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa buhay?

Anong mga programa ang nais mong ipatupad bilang isang beauty queen?

Paano ka magbibigay ng halimbawa sa iyong mga tagahanga?

Ano ang magiging kontribusyon mo sa lipunan bilang isang beauty queen?

Paano ka magiging inspirasyon sa mga kabataan?

Anong magiging mensahe mo sa mga kabataang nangangailangan ng inspirasyon?

Ano ang magiging adhikain mo bilang isang beauty queen?

Paano mo malalagpasan ang mga hamon bilang isang beauty queen?

Paano ka magiging isang role model para sa mga kabataan?

Ano ang nais mong ipakita sa mga kabataan bilang isang beauty queen?

Paano ka magiging isang boses ng kabataan?

Paano mo mapapakita ang kahalagahan ng edukasyon sa mga kabataan?

Ano ang magiging kontribusyon mo para sa kalikasan bilang isang beauty queen?

Anong mga hakbang ang nais mong gawin upang labanan ang kahirapan?

Paano mo malalagpasan ang mga hadlang sa pagkamit ng iyong mga pangarap?

Ano ang magiging mensahe mo sa mga kabataang nais magtagumpay sa buhay?

Paano mo mapapakita ang iyong pagmamalasakit sa mga nangangailangan?

Ano ang nais mong ipakita sa mundo bilang isang beauty queen?

Paano ka magiging isang lider bilang isang beauty queen?

Ano ang magiging kontribusyon mo para sa pagpapalaganap ng kultura at tradisyon?

Paano mo malalagpasan ang mga pagsubok sa buhay?

Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong pamilya?

Paano mo maipapakita ang iyong kababaang-loob?

Ano ang magiging mensahe mo sa mga taong nais magkaroon ng positibong pananaw sa buhay?

Paano ka magiging isang modelo ng positibong pagbabago sa lipunan?

Ano ang magiging kontribusyon mo para sa mga nangangailangan ng tulong at suporta?

Paano mo mapapakita ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan?

Ano ang nais mong maipakita sa ibang mga bansa bilang isang beauty queen?

Paano mo maipapakita ang iyong pagiging tunay na Pilipino?

Tagalog questions about love

Love is a universal language, but expressing it in Tagalog can add an extra level of romance and cultural richness. Whether you’re in a relationship with a Filipino or simply want to impress someone special, using Tagalog questions about love is a great way to express your feelings and show off your language skills. So get ready to feel the love with these Tagalog questions about love!

Ano ang ibig sabihin ng pag-ibig para sa iyo?

Paano mo malalaman kung siya na ang tamang tao para sa iyo?

Anong mga katangian ang hinahanap mo sa isang taong gusto mong makasama sa buhay?

Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong partner?

Ano ang mga bagay na hindi mo kayang iwanan sa isang relasyon?

Paano mo haharapin ang mga pagsubok sa isang relasyon?

Ano ang magiging paraan mo para mapalalim ang inyong relasyon?

Paano mo maipapakita sa iyong partner ang iyong pagpapahalaga sa kanya?

Ano ang magiging mensahe mo sa iyong partner sa araw ng inyong anibersaryo?

Paano mo gagawing masaya ang araw ng Valentine’s Day para sa iyong partner?

Ano ang pinaka-memorable na pangyayari sa inyong relasyon?

Paano mo malalaman kung hindi na nagmamahal ang iyong partner sa iyo?

Ano ang gagawin mo kung nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan sa inyong relasyon?

Paano mo maipapakita sa iyong partner na ikaw ay laging nandyan para sa kanya?

Anong mga bagay ang nais mong gawin para sa iyong partner?

Paano mo haharapin ang mga pagkakamali sa isang relasyon?

Ano ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo sa isang relasyon?

Paano mo magagawang magmahal muli pagkatapos ng isang break-up?

Ano ang nais mong sabihin sa iyong partner kapag nag-away kayo?

Paano mo gagawing masaya ang kaarawan ng iyong partner?

Ano ang nais mong mangyari sa inyong relasyon sa hinaharap?

Paano mo gagawing special ang isang romantic getaway para sa iyo at sa iyong partner?

Anong mga bagay ang nais mong gawin para mapalalim ang inyong pagmamahalan?

Paano mo haharapin ang mga pagsubok sa isang long-distance relationship?

Ano ang nais mong sabihin sa iyong partner sa araw ng kanyang graduation?

Paano mo malalaman kung handa ka na para sa isang relasyon?

Ano ang gagawin mo kung hindi nagustuhan ng iyong pamilya ang iyong partner?

Paano mo gagawing memorable ang isang romantic date?

Ano ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyo sa isang long-term relationship?

Tagalog questions about life

Life is full of ups and downs, and sometimes we need a little help finding our way. That’s where Tagalog questions about life come in! These prompts are designed to inspire reflection and introspection, and can help you gain a deeper understanding of yourself and the world around you. So get ready to explore life’s big questions with these Tagalog questions about life!

Ano ang layunin mo sa buhay?

Paano mo haharapin ang mga pagsubok sa buhay?

Ano ang mga katangian na kailangan upang magtagumpay sa buhay?

Paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa pamilya mo?

Ano ang mga bagay na nais mong makamit sa buhay?

Paano mo malalaman kung nakamit mo na ang iyong mga pangarap sa buhay?

Ano ang mga aral na natutunan mo sa mga pagkakamali mo sa buhay?

Paano mo haharapin ang mga hamon ng pagtanda?

Ano ang magiging mensahe mo sa iyong sarili kung mabibigo ka sa isang pangarap mo sa buhay?

Paano mo gagawing masaya ang araw-araw mong buhay?

Ano ang magiging advice mo sa isang kaibigan na may problema sa kanyang buhay?

Paano mo haharapin ang mga maling akala ng ibang tao sa iyong buhay?

Ano ang mga aral na natutunan mo sa mga nakaraang karanasan mo sa buhay?

Paano mo haharapin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin sa iyong buhay?

Ano ang mga bagay na kailangan mong iwanan sa nakaraan upang mag-move on ka sa buhay?

Paano mo gagawing mas matatag ang iyong pananampalataya sa panahon ng krisis?

Ano ang mga bagay na hindi mo kayang iwanan sa iyong buhay?

Paano mo magagawang magkaroon ng work-life balance sa iyong buhay?

Ano ang mga aral na natutunan mo sa iyong mga magulang tungkol sa buhay?

Paano mo haharapin ang mga pagbabago sa buhay?

Ano ang mga katangian na kailangan upang maging matagumpay sa buhay?

Paano mo magagawang magpakatotoo sa iyong sarili sa kabila ng mga hamon sa buhay?

Ano ang magiging mensahe mo sa iyong sarili kapag nakakaranas ka ng failure sa buhay?

Paano mo magagawang mag-focus sa iyong mga pangarap sa kabila ng mga distraksyon sa buhay?

Ano ang mga bagay na nais mong maipasa sa susunod na henerasyon?

Paano mo haharapin ang mga bagay na hindi mo pa alam kung paano gawin?

Ano ang mga aral na natutunan mo sa mga taong nakilala mo sa buhay?

Paano mo magagawang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa iyong buhay?

Ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon sa buhay?

Tagalog questions for crush

If you’re looking for a way to connect with your crush and show off your Tagalog language skills, using Tagalog questions is a great option! These prompts are designed to spark conversation and help you get to know each other better, all while impressing your crush with your Tagalog proficiency. So get ready to charm your crush with these Tagalog questions for crush!

Ano ang mga pangarap mo sa buhay?

Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo?

Ano ang mga hobby mo?

Anong uri ng musika ang nagugustuhan mo?

Ano ang iyong paboritong pelikula o palabas sa TV?

Ano ang mga katangian na hinahanap mo sa isang tao?

Ano ang mga bagay na ayaw mo sa isang tao?

Ano ang iyong pananaw sa buhay?

Ano ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay?

Ano ang mga plano mo sa hinaharap?

Anong klase ng pagkain ang gusto mo?

Ano ang mga lugar na nais mong puntahan?

Ano ang mga bagay na hindi mo kayang gawin?

Ano ang mga bagay na nais mong matutunan?

Ano ang iyong mga hilig sa sports?

Ano ang mga bagay na hindi mo kayang tiisin?

Ano ang mga bagay na nais mong ipamahagi sa ibang tao?

Anong mga libro ang nais mong basahin?

Ano ang mga bagay na hindi mo kayang kalimutan sa buhay mo?

Ano ang mga bagay na nais mong ma-achieve sa buhay?

Ano ang iyong paboritong quote?

Ano ang mga aral na natutunan mo sa buhay?

Ano ang mga bagay na gusto mong gawin sa panahon ng bakasyon?

Anong uri ng sining ang nagugustuhan mo?

Ano ang mga bagay na nais mong i-share sa akin tungkol sa iyo?

Ano ang mga bagay na gusto mong i-improve sa sarili mo?

Ano ang mga bagay na nais mong itanong sa akin?

Ano ang mga bagay na gusto mong gawin sa hinaharap kasama ako?

Ano ang mga bagay na nais mong maipakita sa akin?

Also check – Kung Ang Questions / Bisaya Jokes

Tagalog questions for games

Looking for a fun way to incorporate Tagalog language and culture into your games and activities? Consider using Tagalog questions! Whether you’re playing a trivia game, a scavenger hunt, or a simple icebreaker, these prompts are a great way to challenge yourself and others while also learning more about the Philippines. So get ready to level up your game with these Tagalog questions for games!

Ano ang paborito mong laro?

Ano ang mga laro na gustong laruin ng iyong mga kaibigan?

Ano ang mga larong nais mong subukan?

Ano ang mga laro na naglalaro ka sa iyong cellphone o tablet?

Ano ang mga laro na nakapagdala sa iyo ng kasiyahan?

Ano ang mga laro na nagpapahirap sa iyo?

Anong mga laro ang gusto mong pag-aralan?

Ano ang mga laro na gusto mong ma-master?

Ano ang mga laro na magagandang laruin kasama ang pamilya?

Ano ang mga laro na gusto mong laruin kasama ang mga kaibigan?

Anong mga laro ang nais mong i-try sa virtual reality?

Ano ang mga laro na nais mong laruin sa isang malaking grupo?

Ano ang mga laro na nais mong laruin sa loob ng isang oras?

Ano ang mga laro na hindi mo malilimutan noong bata ka pa?

Ano ang mga laro na gusto mong laruin sa mga holiday season?

Ano ang mga laro na mayroong mga puzzle?

Ano ang mga laro na nagtutulungan ang mga manlalaro?

Ano ang mga laro na nakakapagpalaki ng iyong kaisipan?

Ano ang mga laro na nagtutulungan sa pagkakaroon ng magandang komunikasyon?

Ano ang mga laro na nagtutulungan sa pagbuo ng magandang teamwork?

Ano ang mga laro na nagtutulungan sa pag-unlad ng iyong kasanayan sa pagsulat?

Ano ang mga laro na nagtutulungan sa pagbuo ng magandang desisyon?

Ano ang mga laro na nagtutulungan sa pagbuo ng magandang diskarte?

Ano ang mga laro na mayroong mga hidden features o easter eggs?

Ano ang mga laro na nais mong laruin kasama ang iyong crush?

Ano ang mga laro na gusto mong laruin sa loob ng isang linggo?

Ano ang mga laro na mayroong magandang graphics o art style?

Ano ang mga laro na mayroong magandang storytelling o kwento?

Ano ang mga laro na mayroong magandang soundtrack o musika?

Tagalog questions with answers

Learning Tagalog can be a fun and rewarding experience, especially when you have Tagalog questions with answers to guide you along the way. These interactive quizzes cover a range of topics, from Filipino culture to grammar and vocabulary, and are a great way to test your knowledge and improve your language skills. So get ready to challenge yourself and learn something new with these Tagalog questions with answers!

Anong pinakapaborito mong pagkain? – Ako ay masugid na kumakain ng sinigang na baboy.
(What is your favorite food? – I am a big fan of pork sinigang.)

Saan ka pinanganak? – Ako ay ipinanganak sa Manila.
(Where were you born? – I was born in Manila.)

Ano ang trabaho mo? – Ako ay isang guro.
(What is your job? – I am a teacher.)

Anong oras ka nagigising sa umaga? – Madalas akong gumigising ng alas-singko ng umaga.
(What time do you wake up in the morning? – I usually wake up at 5:00am.)

Anong mga hobbies mo? – Mahilig ako sa pagbabasa, pagsusulat, at panonood ng pelikula.
(What are your hobbies? – I enjoy reading, writing, and watching movies.)

Anong mga pangarap mo sa buhay? – Gusto kong magkaroon ng magandang pamilya at matagumpay na career.
(What are your life goals? – I want to have a happy family and a successful career.)

Anong mga bansa ang nais mong mapuntahan? – Gusto kong pumunta sa Japan, South Korea, at Italy.
(What countries do you want to visit? – I want to visit Japan, South Korea, and Italy.)

Anong mga libro ang nais mong basahin? – Nais kong basahin ang “The Alchemist” ni Paulo Coelho at “Pride and Prejudice” ni Jane Austen.
(What books do you want to read? – I want to read “The Alchemist” by Paulo Coelho and “Pride and Prejudice” by Jane Austen.)

Anong mga pelikula ang nais mong panoorin? – Nais kong panoorin ang “Parasite” at “Crazy Rich Asians”.
(What movies do you want to watch? – I want to watch “Parasite” and “Crazy Rich Asians”.)

Anong mga kanta ang nagpapasaya sa iyo? – Ang mga kanta ni Taylor Swift at Ed Sheeran ay nagpapasaya sa akin.
(What songs make you happy? – The songs of Taylor Swift and Ed Sheeran make me happy.)

Ano ang gusto mong maging kapag lumaki ka? – Gusto kong maging doktor.
(What do you want to be when you grow up? – I want to be a doctor.)

Ano ang pinakamagandang lugar na napuntahan mo? – Ang Coron, Palawan ay isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko.
(What is the most beautiful place you’ve been to? – Coron, Palawan is one of the most beautiful places I’ve been to.)

Anong mga sport ang gusto mong laruin? – Gusto kong laruin ang basketball at badminton.
(What sports do you want to play? – I want to play basketball and badminton.)

Tagalog questions to ask friends

If you have Filipino friends or simply want to learn more about Filipino culture, using Tagalog questions to ask your friends is a great option! These prompts are designed to spark conversation and deepen your understanding of Filipino language and culture, all while strengthening your friendships. So get ready to connect with your friends on a deeper level with these Tagalog questions to ask friends!

Ano ang mga pangarap mo sa buhay?
(What are your life goals?)

Ano ang paborito mong TV show o movie?
(What is your favorite TV show or movie?)

Saan mo gustong magbakasyon sa susunod na taon?
(Where do you want to go on vacation next year?)

Ano ang pinakamasarap na pagkain na natikman mo?
(What is the most delicious food you’ve ever tasted?)

Ano ang mga hilig mong gawin sa libre mong oras?
(What are your hobbies during your free time?)

Anong trabaho ang gusto mong pasukin?
(What job do you want to pursue?)

Anong mga kanta ang paborito mong pakinggan?
(What songs do you like to listen to?)

Ano ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay?
(What is your biggest dream in life?)

Anong mga lugar sa Pilipinas ang gusto mong mapuntahan?
(What places in the Philippines do you want to visit?)

Ano ang pinakamasayang pangyayari sa buhay mo?
(What is the happiest moment in your life?)

Ano ang pinakamalaking pagsubok na naranasan mo?
(What is the biggest challenge you’ve ever faced?)

Anong mga libro ang pinakagusto mong basahin?
(What are your favorite books to read?)

Ano ang pinakamalaking inspirasyon sa buhay mo?
(What is your biggest inspiration in life?)

Anong mga pelikula ang pinakapaborito mong panoorin?
(What are your favorite movies to watch?)

Ano ang pinakamalaking takot mo sa buhay?
(What is your biggest fear in life?)

Ano ang mga plano mo para sa susunod na taon?
(What are your plans for next year?)

Ano ang mga pagkain na hindi mo gusto?
(What foods do you not like?)

Anong mga skill ang gusto mong matutunan?
(What skills do you want to learn?)

Ano ang mga lugar na gusto mong puntahan sa ibang bansa?
(What places do you want to visit in other countries?)

Ano ang pinakamalaking natutunan mo sa buhay?
(What is the biggest lesson you’ve learned in life?)

Ano ang mga ginagawa mong paraan para maging mas produktibo?
(What are the things you do to be more productive?)

Anong mga kabaitan ng ibang tao ang pinahanga mo?
(What are the kindnesses of other people that inspire you?)

Anong mga karanasan ang nagpabago sa iyo ng maraming bagay?
(What experiences have changed you in many ways?)

Anong mga bagay ang nagpapaligaya sa iyo?
(What things make you happy?)

Ano ang mga bagay na nais mong baguhin sa iyong buhay?
(What are the things you want to change in your life?)

Anong mga tagumpay ang naranasan mo sa buhay?
(What successes have you experienced in life?)

Our list of questions will help you for asking questions to your friends about the Tagalog language. Tagalog is also the basis for the official language of the Philippines, Filipino, which is a standardized form of Tagalog with additional vocabulary from other Philippine languages. Filipino is one of the two official languages of the Philippines, alongside English.